Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
95 (2019) Trang: 61-71
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Một nghiên cứu được thực hiện tại Trại chăn nuôi thực nghiệm, thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để đánh giá các mức bổ sung arginine trong khẩu phần đến tăng khối lượng, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy của thỏ lai (Californian x địa phương). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Năm nghiệm thức là 5 mức bổ sung arginine từ 0, 0,15, 0,30, 0,45 và 0,60% của lượng DM tiêu thụ (tương ứng với tên các nghiệm thức AR0, AR0,15, AR0,30, AE0,45 và AR0,60). Có 4 thỏ lai tăng trưởng ở 6 tuần tuổi trong mỗi đơn vị thí nghiệm và thí nghiệm được thực hiện trong 12 tuần. Kết quả cho thấy lượng DM, ME và các dưỡng chất khác tiêu thụ hàng ngày khác nhau không có ý nghĩa thống kê (P>0.05) giữa các nghiệm thức. Thỏ được bổ sung từ 0,3 đến 0,6% arginine trong khẩu phần đã cải thiện tăng khối lượng, khối lượng kết thúc và tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, EE và NDF (Py là ở mức bổ sung 0,45% arginine tính theo chất khô khẩu phần của thỏ đã cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu tăng khối lượng, khối lượng kết thúc, tỷ lệ tiêu hóa DM, OM, CP, EE, NDF và nitơ tích lũy.

Từ khóa: Arginine bổ sung, thỏ lai, tăng khối lượng, tiêu hóa dưỡng chất

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...