Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 42
Tạp chí: The 2nd International Symposiun on Formulation of the Cooperation Hub for... & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research..., Cantho University, Vietnam, Septemper 27, 2014
Liên kết:

Tram Chim is a famuos wetland in the Mekong Delta with high biodiversity of the ecosystem of the Plain of reed. The eares of Tram Chim distributed around 7.588ha, where the Melaleuca forest occupy more than 3.000ha. The Melaleuca was characterized by the beauty of landscape and their environmental functions. Their environtmental roles however was limited studies especially in the climate change aspect. The function of Melaleuca cajupiti at Tram Chim was carried out in order to assess the role of environmental protection through their adaptation to the climate at Tram Chim.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 09-14
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 112-120
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 294-301
Tải về
1 (2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...