Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 112-120
Tải về

Abstract

An Giang province is flooding area inMekongDelta.  Formerly, natural aquatic resource was plentiful both species and production.  Nowadays, production of fish was decreased because of many causes.  For this reason, surveys aquatic status; the reason decreased aquatic resource and awere of people about aquatic resource conservation are very necessary.  Results of survey at Chau Phu district, An Giang province showed that people caught fish mainly in the flooding reason. They caught in the field which had many fishes.  Fishing gears was very diversified so species were caught very diversified.  Production decreased much because people used exterminative gears,  fishing at small fish? Besides, their awareness about aquatic protection policy is not good so aquatic resource was used excessively.

Keywords: Fishing gear, production, diversity

Title:  Status of  aquatic exploitation  in Binh An ? Thanh Loi hamlet, Vinh Thanh Trung village, Chau Phu district, AnGiangProvince

Tóm tắt

An giang là tỉnh thuộc vùng lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long.  Trước đây, nguồn tài nguyên thủy sản rất dồi dào và phong phú cả về loài và sản lượng.  Tuy nhiên sản lượng thủy sản những năm gần đây bị giảm sút đáng kể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau.  Do đó, việc tìm hiểu về hiện trạng đánh bắt thủy sản; nguyên nhân làm giảm nguồn lợi thủy sản địa phương và nhận thức người dân về việc bảo vệ nguồn tài nguyên thủy sản là hết sức cần thiết.  Kết quả điều tra ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho thấy: người dân đánh bắt chủ yếu vào mùa lũ; ngư cụ mà ngư dân sử dụng rất đa dạng và loài cá bắt được cũng rất đa dạng.  Sản lượng cá hiện nay giảm nhiều so với trước do sử dụng các dụng cụ hủy diệt, đánh bắt lúc cá còn nhỏ?. Mặc khác, ý thức chấp hành chính sách bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn kém nên dẫn đến sự khai thác triệt để nguồn tài nguyên thủy sản.

Từ khóa: Ngư cụ đánh bắt, sản lượng, tính đa dạng

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 09-14
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 294-301
Tải về
(2014) Trang: 42
Tạp chí: The 2nd International Symposiun on Formulation of the Cooperation Hub for... & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research..., Cantho University, Vietnam, Septemper 27, 2014
1 (2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...