Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 294-301
Tải về

ABSTRACT

In order to conserve biodiversity and sustainable development, the research about environmental characteristics of Nelumbo nucifera, Nymphaea pubescens and Nymphoides indica was carried out in Tram Chim.

The experiment was carried out from 5/2010 to 8/2010 in the different areas of Tram Chim where 3 main aquactic plants distributed.

The Nelumbo nucifera lived in the environment with the soil pH ranged 3,65, soil EC was 3,23 mS/cm, the organic matter11,07%, total N 0,63 %, total P 0,13%, exchanged K   0,15 cmol/kg, free iron 0,75%, aluminium 15,54 cmol/kg. Nymphaea pubescens distributed in the soil pH 2,92, EC 3,69 mS/cm, soil organic matter 3,16%, soil total N 0,11%, total P 0,03%, exchanged K 0,05 cmol/kg, free iron 0,96%, exchanged aluminium 10,8 cmol/kg. Nymphoides indica growed in the case with soil pH ranged 3,65, EC     1,98 mS/cm, organic matter 3,99%, total N 0,17%, total P 0,05%, exchanged K           0,19 cmol/kg, free iron 0,77%, exchanged aluminium 6,78 cmol/kg. Nelumbo nucifera, Nymphaea pubescen, and Nymphoides indica adapt well in the environment with acidity and inondation

Keywords: Environmental characteristics, Nelumbo nucifera, Nymphaea pubescens, Nymphoides indica, Tram chim National Park

Title: Biological and environmental characteristics of Nelumbo nucifera, Nymphaea pubescens and Nymphoides indica in the National Park of Tram Chim, Tam Nong district, Dong Thap province

TóM TắT

Nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch phát triển các lòai thủy sinh thực vật đất ngập nước, đề tài ?Đặc điểm sinh học và môi trường sống của sen (Nelumbo nucifera), súng (Nymphaea pubescens), rau tràng (Nymphoides indica?) đã được thực hiện tại Tràm Chim.

Thí nghiệm thực hiện với nội dung khảo sát đặc điểm sinh học, thu mẫu đất, bùn đáy và mẫu cây trong các ô tiêu chuẩn.

Kết quả cho thấy sen sống trong môi trường có pH đất thấp 3,65; EC đất 3,23 mS/cm; hàm lượng chất hữu cơ trong đất 11,07%; đạm tổng số 0,63%; lân tổng số 0,13%; kali trao đổi 0,15 cmol/kg; să?t tự do 0,75%; nhôm trao đổi 15,54 cmol/kg. Súng (Nymphaea pubescens) phân bố trong điều kiện pH đất thấp 2,92; EC đất 3,69 mS/cm; hàm lượng chất hữu cơ trong đất 3,16%; đạm tổng số 0,11%; lân tổng số 0,03%; kali trao đổi     0,05 cmol/kg; să?t tự do 0,96%; nhôm trao đổi 10,80 cmol/kg. Rau tràng (Nymphoides indica) thích nghi pH đất thấp 3,65; EC đất 1,98 mS/cm; hàm lượng chất hữu cơ trong đất 3,99%; đạm tổng số 0,17%; lân tổng số 0,05%; kali trao đổi 0,19 cmol/kg; să?t tự do 0,77%; nhôm trao đổi 6,78 cmol/kg. Sự thích nghi của sen (Nelumbo nucifera), súng (Nymphaea pubescens), rau tràng (Nymphoides indica) đặc thù trong môi trường chịu ngập, chịu phèn.

Từ khóa: Đặc điểm môi trường, Sen, Súng, Rau Tràng, Vườn Quốc gia Tràm chim

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 09-14
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 112-120
Tải về
(2014) Trang: 42
Tạp chí: The 2nd International Symposiun on Formulation of the Cooperation Hub for... & The 9th Inter-University Workshop on Education and Research..., Cantho University, Vietnam, Septemper 27, 2014
1 (2012) Trang: 132
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trương Thị Nga
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...