Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 98-106
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/06/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

A simulation of the electronic state and the absorption of the different confinement shape quantum dots

Từ khóa:

Mô phỏng, chấm lượng tử, sự hấp thụ quang, hiệu ứng lượng tử, trạng thái điện tử

Keywords:

Simulation, Quantum Dot, Optical absorption, Quantum effect, Electronic state

ABSTRACT

We report the simulation results which compute the quantum mechanical “particle in a box" problem for a variety of different confinement shapes, such as boxes, domes, and pyramids. They are considered as the quantum dots. We explored the energy spectrum, optical absorption and orbital shapes of quantized states for the semiconductor quantum dots. From simulation data, we figured out the quantum effects in the real semiconductor material systems. We The results show that, the different confinement shapes have strong effect to on the optical absorption of the semiconductor quantum dots.

TÓM TẮT

Bài báo thể hiện kết quả mô phỏng bài toán cơ học lượng tử “hạt chuyển động trong hộp kín” với các vật liệu và hình dạng hạt khác nhau như: hình hộp lập phương, hình vòm và kim tự tháp. Chúng được xem như các chấm lượng tử. Nghiên cứu đã mô phỏng phổ năng lượng, phổ hấp thụ quang và các trạng thái điện tử của các chấm lượng tử bán dẫn. Từ dữ liệu mô phỏng, chúng tôi phân tích, lý giải về các hiệu ứng lượng tử trong hệ vật liệu bán dẫn thực khác nhau. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận rằng, hình dạng của các chấm lượng tử có ảnh hưởng quan trọng đến phổ hấp thụ quang của các chấm lượng tử bán dẫn.

Trích dẫn: Nguyễn Thành Tiên và Phạm Thanh Dũng, 2016. Mô phỏng trạng thái điện tử và phổ hấp thụ của các chấm lượng tử có hình dạng khác nhau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 98-106.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 131-139
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 20-25
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 21-29
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 22-28
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 29-37
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 7-14
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 90-96
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 95-102
Tải về
(2021) Trang: 293
Tạp chí: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2021-Tháng 08/2022-Đại học Cần Thơ
Ming-Fa Lin (2022) Trang: 67
Tạp chí: Electronic and Transport Properties of the Sawtooth-Sawtooth Penta-Graphene Nanoribbons
(2015) Trang: 306-309
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam
(2015) Trang: 263-266
Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9, Thành Phố HCM, tháng 11/2015
(2014) Trang: 238
Tạp chí: The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014)
22 (2012) Trang: 327
Tạp chí: Communications in Physics
100 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Applied Physics Letters
36 (2011) Trang: 212
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
36 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
(2012) Trang:
Tạp chí:  Extended abstracts of fourth international symposium on atomically controlled fabrication technology
(2011) Trang:
Tạp chí: The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...