Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 29-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 21/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Adsorption of gas molecules on the edge of sawtooth penta-graphene nanoribbons doping with nitrogen

Từ khóa:

Hấp phụ, pha tạp, nguyên lý ban đầu, cảm biến khí, dãy nano penta-graphene

Keywords:

Adsorption, doping,  first principles, gas sensor, penta-graphene nanoribbon

ABSTRACT

Penta-graphene nanoribbons (PGNRs), an one-dimensional (1D) narrow strip of penta-graphene (PG) hold great potential for applications in sensors. In this paper, the adsorption behaviors of CO, CO2 and NH3 on the edge of the N-doped Sawtooth Penta-Graphene Nanoribbons (N:SSPGNRs) are investigated by calculating the adsorption energy, charge transfer, adsorption distance, electron density difference, density of states, and partial density of states  from first principles method. It was found that the adsorption of CO and CO2 on N:SSPGNR edge shows chemical adsorption, meanwhile the adsorption of NH3 shows physical adsorption. Our results are proposed to predict and understand the CO, CO2 and NH3 adsorpted behaviors on N:SSPGNR edge. This is to guide experimental physicists to apply N:SSPGNRs for gas sensor development.

TÓM TẮT

Dãy nano penta-graphene (PGNRs),  một dãy penta-graphene một chiều (1D) có khả năng ứng dụng trong thiết bị cảm biến. Trong bài báo này, đặc tính hấp phụ của CO, CO2, NH3 trên biên N:SSPGNR được nghiên cứu bằng cách tính toán năng lượng hấp phụ, sự truyền điện tích, khoảng cách hấp phụ, sự sai khác mật độ điện tử, mật độ trạng thái và mật độ trạng thái riêng bởi phương pháp nguyên lý ban đầu. Chúng tôi thấy rằng sự hấp phụ phân tử khí CO và CO2 trên biên N:SSPGNR thể hiện đặc tính hấp phụ hóa học, trong khi đó N:SSPGNR hấp phụ NH3 trên biên thể hiện đặc tính hấp phụ vật lý. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đưa ra để dự đoán và hiểu đặc tính hấp phụ của CO, CO2, NH3 trên N:SSPGNR. Từ đó, giúp các nhà thực nghiệm nghiên cứu phát triển PGNRs ứng dụng cho cảm biến khí thế hệ mới.

Trích dẫn: Nguyễn Thành Tiên, Lê Võ Phương Thuận, Nguyễn Thị Pha và Võ Văn Ớn, 2020. Nghiên cứu hiện tượng hấp phụ phân tử khí trên biên dãy nano penta-graphene dạng răng cưa pha tạp nitrogen. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3A): 29-37.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 131-139
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 20-25
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 21-29
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 22-28
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 7-14
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 90-96
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 95-102
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 98-106
Tải về
(2021) Trang: 293
Tạp chí: Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2021-Tháng 08/2022-Đại học Cần Thơ
Ming-Fa Lin (2022) Trang: 67
Tạp chí: Electronic and Transport Properties of the Sawtooth-Sawtooth Penta-Graphene Nanoribbons
(2015) Trang: 306-309
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam
(2015) Trang: 263-266
Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 9, Thành Phố HCM, tháng 11/2015
(2014) Trang: 238
Tạp chí: The 8th International Conference on Photonics and Applications, Da nang, Vietnam (12-16/08/2014)
22 (2012) Trang: 327
Tạp chí: Communications in Physics
100 (2012) Trang: 1
Tạp chí: Applied Physics Letters
36 (2011) Trang: 212
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
36 (2011) Trang: 1
Tạp chí: Proc Natl Conf Theor Phys
(2012) Trang:
Tạp chí:  Extended abstracts of fourth international symposium on atomically controlled fabrication technology
(2011) Trang:
Tạp chí: The first academic conference on natural science for Master Ph.D Students From Cambonia - Laos - Vietnam 23-27 March 2010. Vientiane, Lao PDR
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...