Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 76-84
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
Liên kết:

Bài viết này nhằm mục đích phân tích những thách thức đặt ra đối với công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Việt Nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4,0. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, hai là đối với sinh viên, ba là đối với nhà trường.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 119-128
Tạp chí: Proceedings of international conference: Governance in digital transformation, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
(2022) Trang: 257-265
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2020) Trang: 548-563
Tạp chí: Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945- giá trị và ý nghĩa thời đại, Đại hcoj Quốc gai Hồ Chí Minh, 2020
(2021) Trang: 923-928
Tạp chí: Culture, Education and tourism with Economic Development
(2021) Trang: 493-503
Tạp chí: Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2021
(2021) Trang: 349-357
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...