Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 119-128
Tạp chí: Proceedings of international conference: Governance in digital transformation, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Liên kết:

At the 13th National Congress (January 2021), our Party determined
that in the coming time, it is necessary “ to build and perfect modern and effective national governance"; in the national governance, state governance plays a very important role, and it needs to be promoted in the new context. The article deals with the concept and role of state governance: digital conversion, requirements for sustainable development, and promoting the role of state governance in the context of digital conversion to meet the requirements of sustainable development. 

Các bài báo khác
(2022) Trang: 257-265
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2020) Trang: 548-563
Tạp chí: Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945- giá trị và ý nghĩa thời đại, Đại hcoj Quốc gai Hồ Chí Minh, 2020
(2021) Trang: 923-928
Tạp chí: Culture, Education and tourism with Economic Development
(2021) Trang: 493-503
Tạp chí: Phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển nhanh và bền vững Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2021
(2021) Trang: 349-357
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ, 2021
(2018) Trang: 76-84
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...