Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 41-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

60Co Gamma treatment at different irradiated doses on shoot clusters of two (Polianthes tuberosa) varieties in vitro

Từ khóa:

Cây hoa Huệ (Polianthes tuberose), chiếu xạ gamma 60Co, sinh trưởng, chiều cao, số chồi

Keywords:

(Polianthes tuberose), irradiation, gamma 60Co, height and number of shoot

ABSTRACT

This study was carried out to evaluate the growth of shoot clusters of two cultivars (Polianthes tuberosa) in vitro irradiated by gamma 60Co rays at different doses to base on evaluation of mutation later. Shoot clusters were cultured on medium MS (Murashieg and Skoog) supplemented vitamins: thiamine, pyridoxine, nicotinic acid and riboflavin 1 mg/l in each agar
(8 g/l), sugar 20 g/l, coconut water (100 ml/l). Samples used to irradiate were cultured on 10 cm petry dishes. Each dish cultured 10 shoot clusters. Each treatment had five replicates. Each replicate was one dish. Cultivar number 1 (code H1) was treated at doses 0 (control), 5, 10, 15, 20, 25, 30 Gy. Cultivar number2 (code H2) was treated 0 (control), 10, 20, 30, 40, 50 and 60 Gy. Irradiated samples were cultured on medium MS supplemented vitamins (B1 and B6), agar (8 g/l), sugar (30 g/l), 0.25 mg/l NAA and 1 BA mg/l. Shoot clusters were transferred once per month. Results showed that shoot clusters of two cultivars Polianthes tuberose decreased height and number of shoot when irradiation dose increased.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá sự sinh trưởng của các cụm chồi hai giống hoa Huệ in vitro được xử lý bằng chiếu xạ tia gamma 60Co ở các liều khác nhau làm cơ sở để đánh giá sự đột biến sau này. Các cụm chồi hoa Huệ in vitro được nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962) bổ sung các vitamin gồm thiamine; pyridoxine; nicotinic acid và riboflavin 1mg/lít cho mỗi loại, agar (8 g/l), đường 20 g/l, nước dừa (100 ml/l). Mẫu chiếu xạ được cấy trên dĩa petri đường kính 10 cm, mỗi dĩa cấy 10 cụm chồi, mỗi nghiệm thức có 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một dĩa. ở giống huệ 1 (ký hiệu H1) xử lý ở các liều chiếu xạ 0 (đối chứng), 5, 10, 15, 20, 25 và 30 Gy. ở giống huệ 2 (ký hiệu H2) xử lý các liều chiếu xạ lần lượt là 0 (đối chứng), 10, 20, 30, 40, 50 và 60 Gy. Các mẫu sau khi được chiếu xạ cấy trên môi trường MS bổ sung vitamin (B1 và B6), agar (8 g/l), đường (30 g/l), 0,25 mg/l NAA và 1 BA mg/l. Các cụm chồi được cấy chuyền một lần/tháng. Kết quả cho thấy rằng các cụm chồi của hai giống có khuynh hướng giảm chiều cao và số chồi khi liều chiếu xạ tăng.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 84-91
Tải về
6 (2012) Trang: 21
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...