Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 84-91
Tải về

ABSTRACT

Common Swamp Pitcher-Plant (Nepenthes mirabilis) is a medicinal herb of Nepenthaceae family. This plant is also used for ornamentation thanks to the special form of leaves that the veins form pitchers which are able to trap and consume insects. Micropropagation of Common Swamp Pitcher-Plant was carried out through induction of axillary buds from nodal explants and formation of shoot clumps. The results showed that Wood Plant Medium (WPM) was better than MS in inducing axillary buds, with 67.7% of shoot formation in comparison with 34.4% of MS medium. The development of shoots from nodes was no significant difference between control treatment (without plant growth regulators) and levels of NAA and BA. These induced shoots developed into shoot clumps with 81.3% on WPM supplemented with 0.05 mg/l NAA and 8 mg/l BA after 60 days cultured.

Keywords: Axillary bud, Nepenthes mirabilis, nodal explant, shoot clump, Wood Plant Medium

Title: Induction of Axillary Bud and Formation of Shoot Clump of Common Swamp Pitcher-Plant (Nepenthes mirabilis)

TóM TắT

Cây Nắp bình (Nepenthes mirabilis) là một loài cây dược liệu thuộc Họ Nắp bình (Nepenthaceae). Cây Nắp bình còn được sử dụng làm cây kiểng do lá có hình dạng đặc biệt, với gân chính kéo dài ra thành tua, phần cuối phình ra thành bình và có khả năng bắt côn trùng. Vi nhân giống cây Nắp bình được thực hiện thông qua sự cảm ứng mầm bên từ mẫu cấy mắt và tạo cụm chồi. Kết quả nghiên cứu đã đạt được môi trường cây thân gỗ WPM có hiệu quả hơn môi trường MS trong sự cảm ứng mầm bên phát triển thành chồi, với tỷ lệ tạo chồi trung bình đạt 67,7% so với 34,4% của môi trường MS. Sự phát triển của mầm bên khác biệt không có ý nghĩa giữa nghiệm thức đối chứng (không có chất điều hòa sinh trưởng thực vật) và các mức độ của NAA và BA. Các chồi được hình này phát triển thành cụm chồi với tỷ lệ 81,3% trên môi trường WPM bổ sung 0,05 mg/l NAA kết hợp với 8 mg/l BA ở 60 ngày sau khi cấy.

Từ khóa: Mầm bên, Nepenthes mirabilis, mẫu cấy mắt, cụm chồi, môi trường cây thân gỗ

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 41-46
Tải về
6 (2012) Trang: 21
Tạp chí: Renewable Energy
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...