Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2017) Trang: 177-183
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết: tapchicongthuong.vn

Nghiên cứu phân tích thực trạng và đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh giá viên chức giảng dạy trường Đại học Cần Thơ- trường hợp Khoa Kinh tế. Bộ tiêu chí đề xuất được xây dựng dựa trên chỉ số hiệu suất công việc KPI, là cơ sở quan trọng cho việc duy trì, nâng cao chất lượng giảng viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để đánh giá thực trạng phân loại cán bộ viên chức qua 5 năm, và phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ giảng dạy tại Khoa Kinh tế để xác định tầm quan trọng các tiêu chí trong việc đánh giá viên chức giảng dạy. Bộ tiêu chí xây dựng dựa trên 03 tiêu chuẩn về nhiệm vụ giảng viên bao gồm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác khác với 26 tiêu chí đo lường.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 26-37
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 54-65
Tải về
(2020) Trang: 308-326
Tạp chí: Proceeding the first international conference in economics & business, Can tho university, School of economics, 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...