Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 85-92
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 28/09/2020

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Investigating herd structure, milk yield and milk composition of dairy cows at Can Tho Farm Milk

Từ khóa:

Bò sữa, cơ cấu đàn, Farm Milk, năng suất sữa, thành phần sữa

Keywords:

Dairy cattle, Farm Milk, herd structure, milk composition, milk yield

ABSTRACT

A study was conducted to evaluate herd structure, milk yield and milk composition of dairy cows at Can Tho Farm Milk. This farm has total 408 dairy cattle, but the study just focused on lactating cows. The cows at Farm Milk were divided into two groups including A (≥15 kg milk/day) and B (15 kg milk/day). Results showed that ratio of cows on lactation was only 22.8%, whereas this number of heifers was 28.2%. CP consumption of group B was sufficient, but lack of CP consumption was found in group A (-0,33 kg/day). Average milk yield at farm was 14.15 kg/day comprising of 16.54 kg/day in group A and 11.13 kg/day in group B. Milk yield of lactating cows reached a peak at 2 months postpartum (20.40 kg/day) and decreased to 10.25 at 9 months after parturition. Group B has high content of milk fat, protein and total solid (4.02, 3.51 and 12.66) compared to those of group A (3.39, 3.09 and 11.70). In conclusion, the rate of cows on lactation at Farm Milk was low, but this can be solved in near future due to high numbers of heifers. The greater milk yield was observed at Farm Milk in comparison to other farms in the Mekong Delta. Milk compositions were quite high in group B while these were a little low in group A.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng cơ cấu đàn, năng suất và thành phần sữa của đàn bò sữa tại trại bò sữa Farm Milk Cần Thơ. Tổng đàn của trại hiện có 408 con, khảo sát tập trung vào nhóm bò đang cho sữa. Bò cho sữa tại trại được chia thành hai nhóm là: A (≥15 kg sữa/ngày) và B (<15 kg sữa/ngày). Kết quả cho thấy bò đang cho sữa chiếm tỷ lệ 22,8% và bê cái chiếm tỷ lệ cao nhất là 28,2%. Lượng đạm thô (CP) tiêu thụ của nhóm B là đáp ứng nhu cầu, trong khi của nhóm A là chưa đủ (- 0,33 kg/ngày). Nhóm bò A có năng suất sữa trung bình là 16,54 kg/ngày, nhóm bò B là 11,13 kg/ngày và trung bình cả trại là 14,15 kg/ngày. Năng suất sữa trung bình đạt cao nhất là 20,40 kg/ngày ở tháng thứ 2 và thấp nhất là 10,25 kg/ngày ở tháng thứ 9. Nhóm B có hàm lượng chất béo, đạm và chất rắn tổng số lần lượt là 4,02, 3,51 và 12,66%, cao hơn các thành phần này ở nhóm A lần lượt là 3,39, 3,09 và 11,70%. Kết luận, tỷ lệ bò đang cho sữa của trại là tương đối thấp, tuy nhiên nhóm bê cái và bò cái hậu bị thì chiếm tỷ lệ cao trong tổng đàn. Năng suất sữa của đàn bò là khá cao so với các trại chăn nuôi trong khu vực. Chất lượng sữa của nhóm B là rất tốt, nhưng của nhóm A thì tương đối thấp.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 219-227
Tạp chí: The 3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Nong Lam University Ho Chi Minh City, November 18, 2020
(2019) Trang: 38-42
Tạp chí: The 2nd International Conference on Tropical Animal Science and Production 2019
(2018) Trang: 449-456
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2018) Trang: 400-406
Tạp chí: The 4th Asian- Australasian Dairy Goat Conference, October 17-19, 2018 Tra Vinh, Viet Nam
(2017) Trang: 500-506
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...