Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 99-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Isolation of xylene-degrading bacteria from a wastewater treatment system

Từ khóa:

Hệ thống xử lý nước thải, sắc ký khí, sự phân hủy sinh học, vi khuẩn, xylene

Keywords:

Bacteria, biodegradation, gas chromatography, wastewater treatment system, xylene

ABSTRACT

Xylene is a monoaromatic hydrocarbon which is widely used as solvent in laboratories. The compound is used as solvent in leather, rubber, printing industries as well as one of the major components of gasoline. Due to its water solubility, xylene is considered a contaminant in water reservoirs, especially groundwater, posing risk for human health. Sixteen bacterial isolates grown in minimal medium supplemented with xylene as the only carbon source were isolated from sediment samples in the sedimentation chamber of the wastewater treatment system of College of Natural Sciences, Can Tho University. Among these isolates, strains XL3.1, XL6.2 and XL22.1 were able to degrade more than 95% xylene (0.125% v/v) after 24 hours of incubation. Strain XL6.2 was the best xylene degrader (97.81%) and was genetically identified as Rhodococcus sp. XL6.2.

TÓM TẮT

Xylene là một trong những hydrocarbon thơm được sử dụng phổ biến như dung môi trong các phòng thí nghiệm. Trong công nghiệp, xylene được dùng làm dung môi để thuộc da, sản xuất đồ cao su, in ấn và là một trong các thành phần chính của xăng. Do tan trong nước nên xylene được xem là hợp chất gây ô nhiễm nguồn nước đặc biệt là nước ngầm từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Từ mẫu bùn thu ở bể lắng của hệ thống xử lý nước thải của Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, mười sáu dòng vi khuẩn phát triển trên môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung xylene như nguồn carbon duy nhất đã được phân lập trong đó ba dòng vi khuẩn XL3.1, XL6.2 và XL22.1 có khả năng phân hủy hơn 95% xylene (0,125% v/v) sau 24 giờ nuôi cấy. Dòng vi khuẩn XL6.2 phân hủy xylene hiệu quả nhất (97,81%) và được định danh khoa học là Rhodococcus sp. XL6.2.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phi Oanh và Nguyễn Vũ Bích Triệu, 2017. Phân lập vi khuẩn phân hủy xylene từ hệ thống xử lý nước thải. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 99-103.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 136-144
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 65-70
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 75-81
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 80-88
Tải về
660.6 - dc23 (2021) Trang: 988-992
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...