Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 75-81
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/08/2019

Ngày nhận bài sửa: 27/08/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Isolation of nitrite transforming bacteria in shrimp ponds in Bac Lieu

Từ khóa:

Ao nuôi thủy sản, phân lập, phương pháp Griess, vi khuẩn chuyển hóa nitrite

Keywords:

Aquaculture ponds, Griess method, isolation, nitrite transforming bacteria

ABSTRACT

In the nitrogen cycle, nitrite is produced by the biological oxidation of ammonium under aerobic condition. Ammonium accumulated in aquaculture ponds due to feed leftovers and wastes is oxidized to nitrite by bacteria. Increased concentration of nitrite in ponds poses toxic effects to fish, shrimp resulting in low yield and quality. This study aimed at isolation and screen for indigenous bacteria capable of effectively transforming nitrite. Sixteen bacterial isolates were isolated from water and sediment samples collected in shrimp ponds in Bac Lieu. These isolates grew in liquid minimal salt medium supplemented with NaNO2as the only nitrogen source. The data showed that isolates BLS1.3, BLW2.2 and BLW2.4 were able to transform nitrite with higher efficiency than the others (>56.3%) after 7 days of incubation. Among the three isolates, BLW2.2 was the most potential one for the conversion of nitrite, obtaining 97.2% after 3 days of inoculation.

TÓM TẮT

Trong chu trình nitơ, nitrite được sinh ra từ sự oxy hóa sinh học ammonium trong điều kiện hiếu khí. Ammonium hiện diện trong ao nuôi thủy sản có nguồn gốc từ thức ăn thừa và từ chất thải của tôm, cá được vi khuẩn trong nước chuyển hóa thành nitrite. Nitrite tích tụ trong ao nuôi sẽ gây độc cho tôm, cá từ đó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm thủy sản. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn bản địa có khả năng chuyển hóa nitrite hiệu quả. Mười sáu dòng vi khuẩn phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung NaNO2 đã được phân lập từ  mẫu nước và mẫu bùn thu tại các ao nuôi tôm ở Bạc Liêu. Kết quả khảo sát cho thấy ba dòng vi khuẩn gồm BLS1.3, BLW2.2 và BLW2.4 có khả năng chuyển hóa nitrite cao hơn so với các dòng còn lại, đạt trên 56,3% sau bảy ngày nuôi cấy, trong đó dòng vi khuẩn BLW2.2 có hiệu suất chuyển hóa nitrite cao nhất, đạt 97,2% sau ba ngày nuôi cấy.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phi Oanh và Nguyễn Thị Trúc Mai, 2019. Phân lập vi khuẩn có khả năng chuyển hóa nitrite trong một số ao nuôi tôm ở Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 75-81.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 136-144
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 65-70
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 80-88
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 99-103
Tải về
660.6 - dc23 (2021) Trang: 988-992
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2021
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...