Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 121-129
Tải về

ABSTRACT

The samples of alcoholic starters, water resource and rice wine were collected and analyzed as well as information of the small scale production of rice wine in Xuan Thanh was also obtained; contributing to promote a developed way in production of qualified final products in rice wine processing. Total mould, yeast and bacteria counts were 6,3-8,5; 5,8-8,3 and 5,6-6,4 log CFU/g of dry weight starter, respectively. A total of 83 strains, comprising 48 moulds and 35 yeasts, was isolated from 14 different collected starters. In general, the local production of rice wine is prepared at home-scale and uncontrolled conditions, resulting in low yield and variable quality of wine. Although some wines can be appreciated in sensory evaluation more or less, most of them are not approved based on the national standards for qualified fermented beverages, particularly the presence of  high contents of aldehyde, ester,? The samples of water resources that are used in the winemaking have a microbiological problem, e.g. high contents of total coliforms.

Keywords: rice wine, alcoholic starters, Xuan Thanh  

Title:  Study of traditional alcoholic starters and rice wines of Xuan Thanh, Tra Vinh

TóM TắT

Mẫu men làm rượu, nguồn nước sản xuất và rượu thành phẩm được thu thập và phân tích, cũng như những thông tin thực tế tại các cơ sở sản xuất rượu ở Xuân Thạnh được khảo sát ghi nhận; từ đó góp phần trong việc đề xuất phương pháp cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng của rượu. Mật số trung bình của tế bào nấm mốc, nấm men và vi khuẩn theo thứ tự là: 6,3-8,5; 5,8-8,3 và 5,6-6,4 Log cfu/g trọng lượng khô của viên men. Từ 14 loại viên men làm rượu được thu thập, phân lập 83 dòng gồm 48 dòng nấm mốc và 35 dòng nấm men thuần. Nhìn chung các cơ sở địa phương sản xuất rượu với qui mô nhỏ, cho năng suất thấp và chất lượng rượu không ổn định. Sản phẩm rượu tuy ít nhiều được đánh giá cao về mặt cảm quan, nhưng hầu hết các mẫu đều không đạt tiêu chuẩn nhà nước về chất lượng rượu, đặc biệt là về các chỉ tiêu hoá như anđehit, ester,...  Phần lớn các mẫu nước dùng trong sản xuất  đều không đạt về chỉ tiêu vi sinh như có tổng số Coliforms rất cao.    

Từ khóa: rượu đế, men làm rượu, Xuân Thạnh

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 32-37
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 7-15
Tải về
18(4) (2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
202(09) (2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
(2018) Trang: 145-148
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. 7-8 September 2016
(2015) Trang: 13
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015
(2015) Trang: 169
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
2015 (2015) Trang: 158
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 147
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
(2014) Trang: 62
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...