Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/03/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Study on the impact of corporate Social Responsibility on firm financial performance in Can Tho city

Từ khóa:

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), hiệu quả tài chính, lợi ích kinh doanh, SEM

Keywords:

Corporate social responsibility (CSR), financial performance, business benefits, SEM

ABSTRACT

Structural Equation Modelling was employed to examine relationships between corporate social responsibility, business benefits and financial performance of enterprises in Can Tho city. The research results illustrate that corporate social responsibility measurement has three dimensions with 14 attributes in total; the three dimensions are: organization?s quality (meeting customers and staffs), social relationships (meeting suppliers and community) and protecting environment. Besides, the construct of business benefits includes two components with 9 attributes, namely: attachment to the organization and attracting resources. Research results also show that the enhanced practice of social responsibility has positive impactson increasing of business benefits, and increasing of business benefits was found to have a strong positive relationship with financial performance. This study contributes theoretical model of the relationships between corporate social responsibility, business benefits and financial performance to subsequent studies.

TóM TắT

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định mối quan hệ giữa thực hiện trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xác định thang đo mức độ thực hiện trách nhiệm xã hội gồm ba thành phần: chất lượng tổ chức (đáp ứng khách hàng và nhân viên), quan hệ xã hội (đáp ứng nhà cung cấp và cộng đồng xã hội) và bảo vệ môi trường với 14 thuộc tính. Thang đo lợi ích kinh doanh gồm hai thành phần: gắn kết với tổ chức và thu hút nguồn lực với 9 thuộc tính. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội tác động mạnh và thuận chiều đến sự gia tăng lợi ích kinh doanh, đồng thời sự gia tăng lợi ích kinh doanh tác động mạnh và thuận chiều đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.Nghiên cứuđóng góp môhình lý thuyết về quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả tài chínhcho các nghiên cứu tiếp theo.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về
2 (2019) Trang: 423-436
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...