Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/02/2018

Ngày nhận bài sửa: 02/04/2018

Ngày duyệt đăng: 28/02/2019

 

Title:

Corporate Social Responsibility: The relationship with financial Performance of of enterprises in the Mekong Delta, Viet Nam

Từ khóa:

Hiệu quả hoạt động, lợi ích kinh doanh, lãnh đạo, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Keywords:

Business benefit, corporate social responsibility, financial performance, leadership

ABSTRACT

The study is aimed at analyzing the relationship of corporate social responsibility and financial performance by using structural equation modeling (SEM). This relationship is defined both directly and indirectly; it also examines the complex relationship between research concepts: social responsibility, performance, leadership, and business benefits.  The results show that corporate social responsibility has a positive impact on business benefits and business benefits positively impact on financial performance. However, leadership has a negative impact on financial performance when using transformational leadership.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xây dựng và kiểm định mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định mô hình kết cấu trúc tuyến tính (structural equation modeling - SEM). Mối liên hệ này được xác định cả trực tiếp và gián tiếp, đồng thời kiểm định mối quan hệ phức hợp giữa các khái niệm nghiên cứu: trách nhiệm xã hội, hiệu quả hoạt động, lãnh đạo và lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến lợi ích kinh doanh, lợi ích kinh doanh có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, lãnh đạo có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động khi sử dụng phong cách lãnh đạo chuyển đổi.

Trích dẫn: Châu Thị Lệ Duyên và Nguyễn Phạm Tuyết Anh, 2019. Trách nghiệm xã hội doanh nghiệp: Mối quan hệ với hiệu quả hoạt động ở các doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1D): 88-100.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về
2 (2019) Trang: 423-436
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...