Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 148-156
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 23/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

The impact of Corporate social perfomance on product market performance of enterprises at the stock market - Viet Nam

Từ khóa:

Doanh thu, thành tích kinh doanh, thực hành trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Keywords:

Corporate social Performance, Corporate social responsibility, Product market performance, Revenue

ABSTRACT

The analysis results showed  the positive relationship between the results of social responsibility practice and the results of the net revenue achieved by the enterprise. Specifically, when the enterprise guarantees income on shares to shareholders; advances in turn over payables payable to sellers; Carry out good product responsibility with customers, positive social work and rational investment in the treatment of human resources, enterprises can increase the net revenue generated from business activities of enterprises. The study also adds that asset size supports well the quality of social responsibility as well as the positive relationship of net revenue achieved by the organization. At the same time, the long-term debt-to-equity ratio is likely to have a negative impact on the decision to promote social responsibility practice and put at risk the promotion of net revenue generating business. With the results of the analysis, the topic implied the desire to add the basis of evidence with the intention to help gradually improve the viewpoint of social responsibility for the value of the benefits of the enterprise.

TÓM TẮT

Bài viết trình bày ..... Kết quả phân tích cho thấy tác động thuận chiều giữa kết quả thực hành trách nhiệm xã hội và kết quả nguồn doanh thu thuần đạt được của doanh nghiệp. Cụ thể, khi doanh nghiệp đảm bảo thu nhập trên cổ phần cho cổ đông; tiến bộ trong xoay vòng thanh toán các khoản phải trả người bán; thực hiện tốt trách nhiệm sản phẩm với khách hàng; tích cực công tác hoạt động xã hội và đầu tư hợp lý chế độ đãi ngộ nguồn nhân lực thì doanh nghiệp có thể gia tăng nguồn doanh thu thuần đạt được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Nghiên cứu cũng đã chỉ thêm rằng quy mô tài sản hỗ trợ tốt đến chất lượng thi hành trách nhiệm xã hội cũng như quan hệ tích cực doanh thu thuần đạt được của tổ chức. Trong khi đó, tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu có khả năng tác động nghịch chiều đến quyết định đẩy mạnh thực hành trách nhiệm xã hội và gây rủi ro cho việc thúc đẩy kinh doanh tạo doanh thu thuần. Với kết quả phân tích đạt được, nghiên cứu ngụ ý mong muốn được bổ sung thêm cơ sở dẫn chứng với thành ý giúp cải thiện dần quan điểm nhìn nhận về trách nhiệm xã hội đối với giá trị lợi ích đạt được của doanh nghiệp.

Trích dẫn: Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Phạm Tuyết Anh và Nguyễn Trường Anh Thi, 2019. Tác động của kết quả thực hành trách nhiệm xã hội đến thành tích kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 148-156.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 190-197
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-18
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 75-82
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 88-100
Tải về
2 (2019) Trang: 423-436
Tạp chí: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business, Khoa Kinh tế, 06/12/2019
THE 2nd UHD-CTU Annual Economics and Business Conference Proceedings, Special Issue 2017 (2017) Trang: 67-79
Tạp chí: Hội thảo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cửu long trong xu thế toàn cầu hóa
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 81
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...