Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 75
Tạp chí: Marine biotechnology and environment
Liên kết:

This study was conducted with the objective to evaluate the possibility of using additives in the chilled storage of black tiger prawn, determine their optimal concentrations and combine with vacuum aspiration packaging to save production costs, extend the storage time, get the best quality and safety products. The study assessed the possibility of using NaCl (0%, 5%, 10% and 15%) and lactic acid (0%, 0.4%, 0.8% and 1.2%) during storage time of black tiger prawn in the refrigerator at 3 – 5oC, combining with packaging PA vacuum aspiration to quality and safety of the product. The results showed that the quality changing of black tiger prawn soaked in 5% NaCl (10 minutes soaking) after 8 days of storage got good sensory properties by QIM and cutting force (5310 g force), peroxide (1.13 mEq/kg), total volatile base nitrogen (38.3 mg/100g) and total bacteria count (2.47*105 cfu/g). Meanwhile the high sensory quality by QIM, cutting force (6523 g force), peroxide (1.07 mEq/kg), total volatile base nitrogen (30.8 mg/100g) and total bacteria count (2.35*104cfu/g) were indicated by soaking product in lactic acid (0.4%) for 4 minutes after 4 days stored

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 212-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 218-226
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 240-247
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 273-281
Tải về
(2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...