Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Liên kết:

Herring (Sardinella maderensis) is one of important genus of world fisheries with
high economic value. Pickled herring is a delicacy in Europe and some Asian countries. Production of pickled herring (Sardinella maderensis) was studied to enhance product quality as well as diversify herring products. The study was done through investigation of NaCl concentration, soaking time, ratio of vinegar: sugar, herring:vinegar-sugar solution, temperature and storage time. Results showed that the best performance of pickled herring was found under spices composition of NaCl (10%), pepper (2%) in combination with 24 hours soaking in cooling condition (5oC). Moreover, soaking fish, carrot and onion in vinegar-sugar solution with ratio of vinegar (50%): sugar (30%), proportion of herring to vinegar-sugar solution was 1:2 (w:v) improved sensory quality. The primary result of storage time indicated that pickled herring can be stored for 3 days under cooling condition (5oC), pH 3.58, total titratable acidity (1.40%) and total bacteria count (1.73*104 cfu/g). Processing pickled herring was optimized with high sensory quality. However, the short storage time require a need on follow up studies on preservation methods

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 212-221
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 218-226
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 240-247
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 273-281
Tải về
(2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...