Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 218-226
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Effect of extraction solvents on the antioxidant activity of Spirulina (Anthrospira platensis) powder extracts

Từ khóa:

Anthrospira platensis, chống oxy hóa, tảo Spirulina

Keywords:

Antioxidant, Anthrospira platensis, Spirulina

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the antioxidant property of Spirulina (Anthrospira platensis) powder extracts which could be applied in aquatic product preservation. The extracts of Spirulina powder were prepared by two solvents such as hot water at 100C in 3 hours and 90% ethanol extraction in 12 hours. This study included two experiments: (i) to investigate the antioxidant activity of Spirulina extracts through evaluating the capacity of elimination free radicals DPPH and the total phenolic compounds presented in the extract, (ii) to assess the antioxidative efficiency of Spirulina extract supplemented in soybean oil, marine fish oil and catfish oil at 60C. Results showed that the extract obtained from ethanol had higher DPPH free radical scavenging at 67.1% (IC50 = 0,66 mg/mL) compared to hot water extracted sample, which possessed higher total phenolic compounds at 7,47 mgGAE/g of dry matter. These indicated the potential application of Spirulina extract from ethanol in preservation of soybean oil and marine fish oil.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát khả năng chống oxy hóa của cao chiết từ bột tảo Spirulina (Anthrospira platensis), từ đó làm tiền đề cho các nghiên cứu ứng dụng cao chiết tảo trong việc bảo quản các sản phẩm thủy sản. Cao chiết được chuẩn bị từ dung môi chiết là nước nóng ở 100oC trong 3 giờ và ethanol 90% trong 12 giờ. Hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết được đánh giá thông qua khả năng khử gốc tự do 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) và tổng hàm lượng phenolic có trong cao chiết. Cao chiết từ bột tảo được bổ sung vào dầu đậu nành, dầu cá biển và dầu cá tra nhằm đánh giá khả năng chống oxy hóa ở nhiệt độ 60oC được thực hiện thông qua việc xác định chỉ số peroxide (PV) và Thiobarbituric acid reactive substance (TBARS). Kết quả cho thấy, cao chiết thu được từ dung môi ethanol 90% có hoạt tính khử gốc tự do DPPH (67,1%), với giá trị nồng độ chất chống oxy hóa mà hoạt tính đạt được 50% (IC50) là 0,66 mg/mL, cao hơn so với mẫu cao chiết từ nước nóng 100oC. Tuy nhiên, tổng hàm lượng hợp chất phenolic của cao chiết từ nước nóng lại cao hơn, đạt giá trị 8,11 mg acid gallic tương đương (GAE)/ g cao chiết. Sự khác biệt về chỉ số peroxide trong suốt 6 ngày bảo quản các mẫu dầu đậu nành và dầu cá biển ở 60oC cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng cao chiết bột tảo Spirulina từ ethanol trong quá trình bảo quản các loại dầu khác nhau.

Trích dẫn: Nguyễn Lê Anh Đào, Nguyễn Thị Cẩm Tiên và Trần Minh Phú, 2018. Ảnh hưởng của dung môi chiết tách đến hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết từ bột tảo Spirulina (Anthrospira platensis). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 218-226.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 1-9
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 212-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 240-247
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 273-281
Tải về
(2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
(2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...