Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 108-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 24/12/2017

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

The smallscale croaker Boesemania microlepis (Bleeker 1858) exploitation status on the Bassac river, Mekong Delta

Từ khóa:

Boesemania microlepis, cá sửu, Đồng bằng sông Cửu Long, hiện trạng khai thác, sông Hậu

Keywords:

Bassac river, Boesemania microlepis, exploitation status, Mekong delta, smallscale croaker

ABSTRACT

The smallscale croaker Boesemania microlepis (Bleeker 1858) exploitation status on the Bassac river, Mekong Delta was conducted from January to October 2017 through direct interviews with 90 fishing households by using the prepared questionnaire. The results show that the smallscale croaker is exploited all year round on the Bassac river. The fishing season is concentrated from February to April and from July to November (lunar calendar) annually. The smallscale croaker production on the Bassac river is decrease by more than 45% compared to that 5 years ago. The highest average production is in the upstream of the Bassac river, followed by the downstream and the lowest one is in the middle. Smallscale croaker is mainly consumed as unprocessed fish for local traders. The main difficulties of the smallscale croaker exploitation are the decline in production, the fluctuation in price of products, fishermen’s lack of information about the market. Most of the trawl nets fishing households lack the capital to invest in fishing. The erratic change of the weather greatly affected smallscale croaker exploiting production on the Bassac river, Mekong Delta.

TÓM TẮT

Hiện trạng khai thác cá sửu Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long được nghiên cứu từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2017 thông qua phương pháp phỏng vấn 90 hộ ngư dân khai thác cá sửu bằng bảng câu hỏi soạn sẵn. Kết quả cho thấy cá sửu được khai thác quanh năm trên sông Hậu, mùa vụ khai thác tập trung từ tháng 2 đến tháng 4 và từ tháng 7 đến tháng 11 (ÂL) hằng năm. Sản lượng cá sửu trên sông Hậu hiện nay suy giảm hơn 45% so với cách đây 5 năm. Sản lượng trung bình cá sửu khai thác cao nhất ở đầu nguồn, kế đến là cuối nguồn và thấp nhất ở giữa nguồn sông Hậu. Cá sửu được tiêu thụ chủ yếu dưới dạng cá tươi cho thương lái tại địa phương. Khó khăn chính của nghề khai thác cá sửu là sản lượng khai thác luôn suy giảm, giá cả sản phẩm biến động không ổn định, ngư dân thiếu thông tin về thị trường nên bị thương lái ép giá. Đa phần các hộ ngư dân làm nghề khai thác lưới kéo đều thiếu vốn để đầu tư cho hoạt động khai thác. Thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng lớn đến sản lượng cá sửu trên sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long.

Trích dẫn: Mai Viết Văn, Nguyễn Thị Vàng, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Ngọc Hiền và Đặng Thị Phượng, 2018. Hiện trạng khai thác cá sửu Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6B): 108-114.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 166-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 202-208
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 214-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 224-231
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 232-240
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 32-39
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 51-60
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 89-99
Tải về
28 (2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
1 (2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 525
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2011) Trang: 456
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
1 (2010) Trang: 38
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...