Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 232-240
Tải về

ABSTRACT

Study on the species composition of fishes distributed in the coastal areas of Soc Trang-Bac Lieu was carried out in 2008. Results show that there are 239 species belonging to 146 genus, 68 families and 18 orders. Perciformes (126 species, 52.72%); Clupeiformes (27 species, 11.29%); Pleuronectiformes (18 species, 7.53%); Scorpaeniformes (12 species, 5,02%); Tetraodontiformes (12 species, 5,02%); Mugiliformes (9 species, 3.76%); Anguilliformes (8 species, 3.35%); Siluriformes (8 species, 3.35%); and the orthes (1-6 species, <2.51%). Among of them, 60 species are the commercial species and 3 species are listed in Red Book ofVietnam. Alternatively, 26 species of shrimp were carried out, which belong to 13 genus, 6 families and 2 orders. Those species are the important species for aquaculture and fisheries in the research area.

Keywords: The species composition, fishes, shrimps, Soc Trang, Bac Lieu

Title: Species composition of fishes and shrimps distributed in the coastal areas of Soc Trang-Bac Lieu

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu thành phần loài cá phân bố vùng ven biển Sóc Trăng-Bạc Liêu năm 2008 đã phát hiện 239 loài cá thuộc 146 giống, 68 họ, 18 bộ. Bộ cá Vược (Perciformes) với 126 loài (chiếm 52,72%); Bộ cá Trích (Clupeiformes) 27 loài (11,29%); Bộ cá Bơn (Pleuronectiformes) 18 loài (7,53%); Bộ cá Mù làn (Scorpaeniformes) 12 loài (5,02%); Bộ cá Nóc (Tetraodontiformes) 12 loài (5,02%); Bộ cá Đối (Mugiliformes) 9 loài (3,76%); Bộ cá Chình (Anguilliformes) 8 loài (3,35%); Bộ cá Nheo (Siluriformes) 8 loài (3,35%); Các Bộ cá còn lại có từ 1 đến 6 loài (<2,51%). Đã thu được 60 loài có giá trị kinh tế và 3 loài có tên trong sách đỏ ViệtNam (2000). Ngoài ra còn đã phát hiện được 26 loài tôm, thuộc 13 giống, 6 họ, 2 bộ. Đa số các loài đều có ý nghĩa quan trọng đối với nghề nuôi và khai thác ven biển. 

Từ khóa: Thành phần loài cá, tôm, ven biển, Sóc Trăng, Bạc Liêu

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 108-114
Tải về
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 110-116
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 166-176
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 202-208
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 214-221
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 224-231
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 32-39
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 51-60
Tác giả: Mai Viết Văn
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 89-99
Tải về
28 (2017) Trang: 82-88
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Tạp chi khoa khọc Trường Đại học Trà Vinh
ISBN: 978-604-913-259-9 (2014) Trang: 337-345
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả của chương trình TS mekong
1 (2013) Trang: 91
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Report of the Workshop on Principles of Improved Fish Pasage at Cross river Obsracles, with Relevance to Southeast Asia
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Chia sẻ kết quả …
1 (2012) Trang: 91
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2012) Trang: 525
Tạp chí: HN KHT ngành Thủy sản III
1 (2011) Trang: 456
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: Nghề cá sông Cửu Long
1 (2010) Trang: 38
Tác giả: Mai Viết Văn
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...