Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2015) Trang: 37-41
Tạp chí: tạp chi bảo vệ thực vậ
Liên kết:

Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên một nhân tố với bốn nghiệm thức bổ sung chất bảo quản (sữa ít béo 10% và 20%, 10% Glucose and Mannitol 10%) sau khi đông khô và một nghiệm thức chủng bệnh trên từng tác nhân riêng lẻ (Colletotrichum sp. ST2, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) với năm lần lập lại. Kết quả được ghi nhận, bệnh thán thư trên ớt với nghiệm thức nghiệm thức chế phẩm sau đông khô bổ sung các chất phục hồi như sữa ít béo 10%, 20% và Glucose 10% có hiệu quả phòng trị thán thư trên ớt cao hơn so với nghiệm thức bổ sung chất phục hồi Manitol 10% và đối chứng có chủng bệnh nhưng không xử lý xạ khuẩn qua biện pháp phun lên trái trước khi chủng bệnh. Bệnh chết cây con trên cải bắp: nghiệm thức sản phẩm sau đông khô có bổ sung sữa ít béo 20% thể hiện hiệu quả phòng trị tốt nhất và ổn định qua các ngày khảo sát so với đối chứng, kế đến là nghiệm thức sữa ít béo 10%, Glucose 10% và thấp hơn các nghiệm thức còn lại là Mannitol 10% qua biện pháp xử lý huyền phù xạ khuẩn vào đất nhiễm bệnh trước khi gieo.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 319-331
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh, . Trường Cán Bộ Quản lý Nông Nghiệp và PTNN 2. Thành Phố HCM
4 (2016) Trang: 179-191
Tạp chí: the 4th Asian Conference on Plant growth Promoting Rhizobacteria and other microbials, Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015
1 (2013) Trang: 14
Tạp chí: 3rd asian conference on plant growth promoting rhizobacteria and other microbials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...