Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 87-96
Tải về

ABSTRACT

The study aims at giving a description of current situation of income, income structure and income diversification of poultry-raising households in theMekongRiverDelta. In addition, it attempts to determine factors associated with household income. Findings from the analysis show that agricultural production is the main source of household income, accounting for 95% of total income. Income diversification is being implemented. However, the implementation is almost unprojected and hence its benefits are in question. Determinants of household income are found to be land area, access to credit, full poultry vaccination, income?s poultry raising and income?s husbandry raising and from off-farm activities. These findings give lights to some policy implications. In order to improve household income, farmers are recommended to use land appropriately, be willing to borrow loans, get poultry fully vaccinated, involve more in poultry raising and off-farm activities.

Keywords: income, income structure, income diversification

Title: Analysis of determinants of poultry-raising household income in theMekongRiverDelta

TóM TắT

Mục tiêu của đề tài nhằm mô tả thực trạng thu nhập, cơ cấu thu nhập và đa dạng thu nhập của các hộ chăn nuôi gia cầm ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ. Kết quả phân tích cho thấy rằng, thu nhập của hộ chủ yếu dựa vào hoạt động nông nghiệp chiếm 95%. Nông hộ quan tâm đến việc đa dạng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, chỉ là tự phát nên chưa hiệu quả. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ là tổng diện tích đất của hộ, vay vốn, kiểm dịch, thu nhập từ chăn nuôi gia cầm, thu nhập từ chăn nuôi khác và thu nhập từ phi nông nghiệp. Xuất phát từ một số vấn đề thu thập từ quá trình khảo sát và phân tích số liệu thực tế cho thấy rằng để nâng cao thu nhập của hộ chăn nuôi cần sử dụng nguồn lực đất đai hợp lý, mạnh dạn vay vốn đầu tư khi thiếu vốn, tham gia đầy đủ quá trình kiểm dịch đàn vật nuôi, quan tâm đến nguồn thu nhập từ chăn nuôi và phi nông nghiệp.

Từ khoá: thu nhập, cơ cấu thu nhập, đa dạng thu nhập

Các bài báo khác
(2022) Trang: 146-162
Tạp chí: International Conference on Investment and Developmentfor Agricultural Markets and Rural Tourism, Sept 28th, 2022 at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam.
Trong Võ Thành Danh (2021) Trang: 17-31
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích Kinh tế
Trong Võ Thành Danh (2021) Trang: 33-45
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích Kinh tế
(2021) Trang: 307-319
Tạp chí: Proceedings of the second international Conference in Business, Economics & Finance
11 (2021) Trang: 364-374
Tạp chí: ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...