Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về

ABSTRACT

The quality water of intensive farming of tra-fish ponds is not accepted to release to the stream of water in river system. Therefore, many methods have been applied to treat the water of trafish ponds. Biological method was proved to be an effective method due to this practice containing bacterial strains which can concentrate suspended solid in water and removal nitrogen and phospho. In laboratory experiment, bio-liquid consisting of three good bio-flocculant bacterial strains [T2a, KT1 & P11] and three denitrifying and poly-P bacterial strains [N9b, 6Rc & LV1]) was used to treat sludge from trafish pond bottom. The results showed that the mixture of two strains [KT1 & P11] had high flocculant rate (132.58 g/l), TSS reduced from 359 mg/l to 13 mg/l and the COD decreased 1440 mg/l to 55 mg/l after 48 hours and Total ammonium TAN) & PO4- concentrations reduced to the level of lower 2 mg/l and 0.5 mg/l, respectively after 60 hours in the 10 liter jar of sludge. In larger scale (5,000 m2 area), application of bio-liquidto treat 200 m3 sludge, TSS reduced from 3,018 mg/l (initial) to 59 mg/l, COD decreased from 336 mg/l (initial) to 43 mg/l, low TAN concentration (<5.91 mg/l) and PO4- concentration (<0.74 mg/l) after 48 hours. This waste water quality reached B standard of TCVN 5945:2005.

Keywords: Ammonia, bio-product, COD, PO4-, TSS, water-sludge from catfish bottom-pond

Title: Application of bio-product in treatment of water-sludge from catfish bottom-pond

TóM TắT

Chất lượng nước trong ao cá tra nuôi thâm canh thường không tốt. Vì thế, nhiều biện pháp xử lý nước ao cá được đề xuất. Biện pháp sinh học giúp loại bỏ các chất rắn lơ lững bằng cách gom chúng lại và tận dụng để sản xuất phân hữu cơ và loại bỏ N và P dư thừa đã được chứng minh là phương pháp hiệu quả. Sử dụng chế phẩm sinh học bao gồm ba dòng vi khuẩn có hiệu quả kết tụ cao (dòng T2a, KT1 và P11) 3 dòng vi khuẩn khử đạm và lân (dòng N9b, 6Rc và LV1) để xử lý nước-bùn thải từ đáy ao cá tra, kết quả cho thấy hỗn hợp hai dòng KT1 và P11 cho hiệu quả kết tụ và lắng bùn tốt nhất (132,58 g/ lít), chỉ số TSS (tổng chất rắn lơ lững) giảm từ 359 mg/l (đối chứng) xuống 13 mg/l và hàm lượng COD (độ oxi hóa học) giảm từ 1440 mg/l (đối chứng) xuống 55 mg/l sau 48 giờ và giảm hàm lượng amoni xuống <2 mg/l và PO4-<0,5 mg/l sau 60 giờ trong mô hình thí nghiệm bình 10-L. Trong thí nghiệm ngoài ao lớn (5.000 m2), ứng dụng chế phẩm sinh học cho thể tích 200 m3 nước-bùn đáy ao, hàm lượng TSS giảm từ 3,018 mg/l (ban đầu) xuống 59 mg/l và hàm lượng COD giảm từ 336 mg/l xuống 43 mg/l và giảm hàm lượng amoni <5,91mg/l và hàm lượng PO4-<0,74 mg/l trong nước ao thấp sau 48 giờ đạt tiêu chuẩn loại B theo TCVN 5945:2005.

Từ khóa: Amoni, bùn đáy ao cá tra, chế phẩm sinh học, nhu cầu oxi hóa học, photpho hòa tan, tổng chất rắn lơ lững 

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...