Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp

Abstract

The co-inoculation of a Sinorhizobium fredii isolate VN064 and Pseudomonas stutzeri isolate P14 was evaluated on soybean plants in three experimental fields in Dong Thap province. The result showed that grain yield of inoculated soybean [100 kg co-inoculant/ha] plus 20 kg N/ha did not differ with soybean grain yield applying with 100 kg N and 60 kg P2O5/ha but the quality of inoculated soybean seed [protein and lipid content in seed] was higher than soybean seed using of chemical fertilizers.

Keywords: rhizobia, phosphate solubilizing bacteria, soybean, soybean yield, protein content, lipid content

Title: Effect of co-inoculation of Sinorhizobium fredii and Pseudomonas stutzeri on soybean cultivated on the alluvial of Dong Thap province

TóM TắT

Phân sinh học đa chủng (gồm 2 chủng Sinorhizobium fredii VN064 và Pseudomonas stutzeri P14) được thử nghiệm trên đậu nành trồng tại ba địa điểm trong tỉnh Đồng Tháp. Kết quả ghi nhận đậu nành bón 100 kg phân sinh học đa chủng/ha + 20 kg N/ha cho năng suất hột tương đương với đậu nành bón 100 kg N + 60 kg P2O5/ha nhưng chất lượng hạt của đậu nành bón phân sinh học cao hơn đậu nành chỉ bón phân hóa học.

Từ khóa: Vi khuẩn nốt rễ, vi khuẩn hòa tan lân, đậu nành, năng suất hột, hàm lượng protein và lipid

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...