Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về

ABSTRACT

Long An province had a large sugarcane-cultivation area (more than 15,600 ha) but sugarcane yield (65.3 tons/ha)[2009-2010 cropping-season] was low and need of sugarcane source to provide for two sugar-processing factories in the province was high. However sugarcane-cultivation area has to be restricted because of high cost for high inorganic fertilizer. Objective of the study was to evaluate the efficiency of Biofertilizer with two strains: N2-fixing Gluconacetobacter diazotrophicus and phosphate-solubilizing Pseudomonas stutzeri was evaluated on sugarcane cultivating on acid sulphate soil of two districts (Ben Luc and Thu Thua) in Long An province. The results showed that sugarcane yield in 500 kg biofertilizer plus 103.5 ? 80 P2O5/ha treatment did not differ with yield of sugarcane in 207 N - 160 P2O5/ha treatment but sugar content and total amount of sugar total/ha in biofertilizer treatment were higher than in inorganic fertilizer treatment (207 N - 160 P2O5/ha) significantly. Application of biofertilizer [500 kg/ha] not only saved 103.5 N ? 80 P2O5 kg/ha but also had the highest benefit in sugarcane production.

Keywords: biofertilizer, soil fertility, sugarcane, sugar content, yield

Title: Effects of nitrogen-fixing Gluconacetobacter diazotrophicus and phosphate-solubilizing Pseudomonas stutzeri on sugarcane (Saccharum officinalis L.) cultivated on acid sulphate soil of Long An province

TóM TắT

Tỉnh Long An có vùng chuyên canh mía đường lớn (trên 15.600 ha) nhưng năng suất thấp (65,3 tấn mía cây/ha )[niên vụ 2009-2010] và mía cây là nguồn cung cấp nguyên liệu cho hai nhà máy đường trong tỉnh. Tuy nhiên, diện tích trồng mía thu hẹp dần do chi phí sản xuất mía cao (giá phân hóa học cao). Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiệu quả phân sinh học với hai chủng vi khuẩn cố định đạm Gluconacetobacter diazotrophicus và vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri được đánh giá trên cây mía trồng trên đất phèn của hai huyện Thủ Thừa và Bến Lức, tỉnh Long An. Kết quả cho thấy khi bón 500 kg phân sinh học/ha ? 103,5 N - 80 P2O5 kg/ha cho năng suất mía cây tương đương với mía bón 207 N - 160 P2O5 kg/ha nhưng chữ đường và tổng lượng đường/ha cao hơn cây mía chỉ bón phân hóa học (207 N - 160 P2O5/ha) một cách rất có ý nghĩa. Như vậy việc bón 500 kg/ha phân sinh học cho cây mía không những tiết kiệm được 103,5 N - 80 P2O5/ha mà còn thu lợi cao nhất trong canh tác mía đường.

Từ khóa: chữ đường, độ phì đất, mía, phân hữu cơ-vi sinh, năng suất

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...