Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 6-13
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/06/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Isolation and characterization of endophytes in roots of sweetpotato cultivated on sulphate soil of Hon Dat District, Kien Giang Province

Từ khóa:

Cây khoai lang, cố định đạm, hòa tan lân, IAA, siderofores, vi khuẩn nội sinh

Keywords:

Endophytes, IAA, nitrogen fixation, phosphate solubilization, siderofores, sweet potato

 

ABSTRACT

Thirty six bacterial strains were isolated from samples of sweet potato roots in Hondat district, Kiengiang province. All isolated bacterial strains had rod shape and mobile. KL9, KL11, KL39a, KL39b endophytes with several good characteristics such as IAA biosynthesis, phosphate solubilization and fixing nitrogen were detected based on biochemical tests. KL9, KL39a, KL39b endophytes also had the ability to produce siderofores. Sequencing 16S-rDNA gene of these four endophytes indicated that KL9 had 99% identity with Burkholderia sprentiae and Burkholderia vietnamiensis, KL39a had 99% identity with Burkholderia ambifaria and Burkholderia vietnamiensis, KL39b had 99% identity with Enterobacter ludwigii and Enterobacter cloacae, KL11 had 99% identity with Klebsiella pneumoniae about 16S-rDNA gene. Interestingly, KL9, KL11, KL39a, KL39b endophytes had the best characteristics, they are suggested for biofertilizer production to apply to sweetpotato planted on sulphate soil of Hon Dat area.

TÓM TẮT

Ba mươi sáu dòng vi khuẩn được phân lập trên môi trường LGI từ các mẫu rễ cây khoai lang trồng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Tất cả các dòng vi khuẩn này đều có dạng hình que và có khả năng chuyển động. Thực hiện các phép thử sinh hóa đã xác định được các dòng KL9, KL11, KL39a, KL39b là các vi khuẩn nội sinh có đủ 3 đặc tính tốt là cố định đạm, hòa tan lân khó tan, tổng hợp IAA; Ba dòng KL9, KL39a, KL39b còn có khả năng sản xuất siderofores. Khi giải trình tự đoạn gen 16S-DNA của 4 dòng vi khuẩn này, nhận diện được dòng KL9 có tỉ lệ đồng hình của đoạn gen 16S-DNA với loài Burkholderia sprentiae và Burkholderia vietnamiensis là 99%; tỉ lệ đồng hình đoạn gen 16S-DNA của dòng KL39a với loài Burkholderia ambifaria và Burkholderia vietnamiensis là 99%; tỉ lệ đồng hình đoạn gen 16S-rDNA của dòng KL39b với loài Enterobacter ludwigii và Enterobacter cloacae là 99%; tỉ lệ đồng hình đoạn gen 16S-DNA của dòng KL11 với loài loài Klebsiella pneumoniae là 99%. Bốn dòng vi khuẩn có các đặc tính tốt này được đề nghị đưa vào sản xuất phân vi sinh cho cây khoai lang trồng trên đất phèn vùng Hòn Đất.

Các bài báo khác
Số 23a (2012) Trang: 1-10
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 1-8
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 117-124
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 14-24
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 18-28
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 18-31
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 29-35
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 40-48
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 46-52
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 54-63
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 60-70
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Số 06 (2006) Trang: 69-76
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 86-95
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 95-101
Tải về
Dr. Afroz Alam (2021) Trang: 73-84
Tạp chí: Innovations in Microbiology and Biotechnology Vol. 2
9(1) (2017) Trang: 68-78
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
8(2) (2017) Trang: 323-335
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
6 (2016) Trang: 222-241
Tạp chí: World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
195 (2012) Trang: 20
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 353
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
197 (2012) Trang: 49
Tác giả: Cao Ngọc Điệp
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong KH Sự sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...