Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2017) Trang: 90-98
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của hai nhân tố: (i) kích thước nguyên liệu (nguyên cây và cắt khúc) và (ii) nhiệt độ sấy (60, 70, 80, 90 và 100oC) và phơi nắng đến sự khử nước và các đặc tính chất lượng của cây thuốc dòi khô như hàm lượng chất màu chlorophyll a, chlorophyll b và carotenoids; hàm lượng các hợp chất sinh học (polyphenol, tannin, flavonoid và anthocyanin); đặc tính chống oxy hóa (chỉ số chống oxy hóa AAI , khả năng khử sắt FRAP và khử gốc tự do DPPH). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) mẫu cây thuốc dòi ở dạng cắt khúc có sự khử nước ở giai đoạn đầu chậm hơn dạng nguyên cấy, nhưng ở giai đoạn sau sự khử nước nhanh hơn vfa đạt hàm ẩm cuối thấp hơn; (2) mẫu ở dạng nguyên cây có khả năng duy trì tốt các đặc tính chất lượng của nguyên liệu sau khi làm khô tốt hơn mẫu dạng cắt khúc; (3) hàm lượng các chất màu (trừ carotenoids), các hợp chất sinh học và khả năng chống oxy hóa của mẫu sấy 60oC hoặc phơi nắng hầu như được duy trì ở mức cao hơn so với các mẫu sấy ở nhiệt độ còn lại. Mẫu ở dạng nguyên cây được sấy ở 60oC, hàm lượng chất màu chlorophyll a, chlorophyll b và carotenoids thu được là 0,486±0,005 mg/g DM;  0,224±0,004 mg/g DM và 1,699±0,065 mg/g DM; hàm lượng các hợp chất sinh học polyphenol, tannin, flavonoid và anthocyanin là 12,43±0,552 mgGAE/g DM; 7,68±0,376 mgTAE/g DM; 6,12±0,231 mgQE/g DM và 42, 61±0,731 mgCE/100g DM; khả năng chống oxy hóa thông qua chỉ số AAI, FRAP và DPPH là 9,09±1,30; 90,02±3,75 µM FeSO4/g DM và 68, 28±2,22%; tương ứng.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 100-107
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 108-116
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 11-20
Tải về
Số 06 (2017) Trang: 111-120
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 112-120
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 117-126
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 118-128
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 12-20
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 126-134
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 132-140
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 152-161
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 16-24
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 165-204
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 166-175
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 209-218
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 21-29
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 228-237
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 229-238
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 246-253
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 250-257
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 254-261
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 28-35
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 294-303
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 30-38
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 311-321
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 37-43
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 37-46
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 40-47
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 48-55
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 53-60
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 56-64
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 73-82
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 74-82
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 84-91
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 87-94
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 87-96
Tải về
10 (2022) Trang: 151-157
Tạp chí: Journal of Applied Biology & Biotechnology
87 (2022) Trang: 245-252
Tạp chí: Agriculturae Conspectus Scientificus
7 (2020) Trang:
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology
Số 8(105) (2019) Trang: 99-104
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
(2017) Trang: 96-102
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
(2017) Trang: 90-95
Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hóa học với sự phát triển bền vững, Đà Nẵng, tháng 9-2017
01 (2016) Trang: 196-205
Tạp chí: Proceeding of the 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering RSCE2016
01 (2016) Trang: 499-509
Tạp chí: Proceedings of Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity
AVS 2015 (2015) Trang: 130-140
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi -Thú Y
(2012) Trang:
Tạp chí: The Symposium of The current Status and Future Success Strategies of Korean Food Globalization,15 November, 2012, Korea
(2011) Trang: 283
Tạp chí: 12th Asean Food Conference 2011 Food Innovation: Key to Creative Economy?, 16-18 June, 2011, BITEC - Thailand


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...