Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ahmad Sofiman othman (2015) Trang: 383
Tạp chí: 5th IFS 2015
Liên kết:

The research was carried out from August to December 2014 in Nam Can and Ngoc Hien districts, Ca Mau province to indentify the productivity and cost-benefit of  eco-certified/and non-eco-certified shrimp-mangrove systems. Primary data information was collected by interviewing 60 shrimp farmers. The study results showed that the stocking density of non-eco-certified shrimp-mangrove system was 18.6 ind./m2/year lower than that of eco-certified shrimp-mangrove system (22.6 ind./m2/year); The yield of black tiger shrimp in eco-certified shrimp mangrove system was 218.0 kg/ha/year; and the yield of non-eco certified shrimp-mangrove system was 192.2 kg/ha/year. The profit of eco-certified shrimp-mangrove system was VND69.1 million/ha/year and that of non-eco certified shrimp-mangrove system was VND56.2 million/ha/year. Ratio of net return/total cost of eco-certified shrimp-mangrove system was 2.90 meanwhile that of non-eco certified shrimp-mangrove system was 2.69. The difficulties of both systems are lack of capital and technique, poor seed quality, shrimp disease and low shrimp yield.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 116-123
Tải về
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 164-176
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 69-79
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 70-78
Tải về
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 37-48
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...