Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
- (2020) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm và phân bố của các hợp chất hyđrô-các-bon mạch vòng (polycyclic aromatic hydrocarbons: PAHs) trong môi trường tự nhiên khu vực nội ô thành phố Cần Thơ. Các mẫu bùn, đất mặt, nước được thu thập trong 3 đợt từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019 và được phân tích tại trung tâm CASE bằng phương pháp GC-MS theo TCVN. Kết quả phân tích cho thấy 3 trong 6 hợp chất được phát hiện có hàm lượng cao trong mẫu đất mặt và bùn gồm methylnaphthalene, fluorene, phenanthrene. Hàm lượng methylnaphthalene dao động trong khoảng 94,8 ‒ 435 µg/kg khối lượng bùn khô và 90,4 ‒ 525 µg/kg khối lượng đất khô. Fluorene và phenanthrene được phát hiện cả trong bùn và đất mặt nhưng có hàm lượng thấp và không và không liên tục trong các đợt khảo sát. Trong thời gian khảo sát cho thấy các hợp chất PAHs không được tìm thấy trong môi trường nước. Nghiên cứu này cho thấy rằng đất mặt và bùn đáy đã bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ PAHs có tính bền vững

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 80-86
Tác giả: Kim Lavane
Tải về
5 (2021) Trang: 2596-2605
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ nôn nghiệp Trường đại học Nông lâm Huế
28 (2020) Trang:
Tạp chí: Environmental Science and Pollution Research
Volume 80 Number 1 (2014) Trang: 177-183
Tạp chí: Applied and Environmental Microbiology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...