Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/12/2013

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Monitoring and control of electric devices from android tablet via wireless connection

Từ khóa:

Android, nền tảng phần mềm mả mở, hệ thống nhúng, chương trình máy tính bảng, chương trình nhúng

Keywords:

Android, open source software platform, embedded system, tablet program, embedded program

ABSTRACT

This paper presents the design of a system for the control and monitoring of electric devices. These actions are performed via an application that runs on android tablet. This tablet is connected with an embedded system via wireless network. The embedded system controls the device by executing commands that are transmitted from the tablet. It also transmits the device status to the tablet via wireless connection so that the table can updates the device status on its graphical user interface. Experimental results showed that this system had good performance. The application could be used to control and monitor power electric devices. It could also detect the device that experienced problems; measure and plot the current consumption versus time.

TóM TắT

Bài báo trình bày việc thiết kế một hệ thống điều khiển và giám sát trạng thái các thiết bị điện. Việc điều khiển và giám sát được thực hiện thông qua một ứng dụng chạy trên máy tính bảng android. Máy tính bảng giao tiếp với một hệ thống nhúng qua mạng không dây. Hệ thống nhúng này giữ vai trò điều khiển thiết bị theo lệnh nhận được từ máy tính bảng và đồng thời nó cũng định kỳ gửi trạng thái của các thiết bị về máy tính bảng qua giao tiếp không dây để cập nhật lên giao diện ứng dụng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã hoạt động tốt. Phần mềm có thể điều khiển, giám sát trạng thái và công suất của từng thiết bị, có khả năng phát hiện thiết bị gặp sự cố, đo và vẽ lại đồ thị dòng điện tiêu thụ.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...