Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:19/09/2015

Ngày chấp nhận: 10/10/2015

 

Title:

A Low-cost, Real-time methodology for embedded devices based on open source FreeRTOS kernel

Từ khóa:

Mã nguồn mở,hệ điều hành thời gian thực, hệ thống nhúng, ARM Cortex, bộ điều khiển PID mờ

Keywords:

Open source, RTOS, embedded system, ARM Cortex, fuzzy PID controller

ABSTRACT

A low-cost, real-time methodology for embedded devices based on well-known open source kernel - freeRTOS is presented in this study. The real-time algorithm designed consists of three main steps.Firstly, algorithm is designed and evaluated by utilizing Matlab/Simulink toolboxes. Secondly, the generic embedded C code is generated by Matlab program. Finally, freeRTOS Tasks code is utilized based on the generated C code to build and run on an embedded target. This real-time algorithm is demonstrated on a two-wheeled self-balancing robot which is employed a fuzzy PID self-tuning controller. The designed controller is executed on famous ARM Cortex M4 core microcontroller STM32F407VTG. The experimental results show that algorithm designed operated well on embedded system. The tracking position and rotation angle response in maximum delay 1.5 seconds which is fast enough while stabilizing the two-wheeled at upright. The real-time system designed is a low cost methodology and suitable for fresh embedded system designers.

TÓM TẮT

Bài báo trình bày một phương pháp thực hiện thuật toán điều khiển nhúng với chi phí thấp sử dụng nhân hệ điều hành thời gian thực nhúng freeRTOS. Phương pháp đề nghị gồm ba bước chính. Bước thứ nhất, thuật toán sẽ được thiết kế và kiểm chứng sử dụng Matlab/Simulink toolboxes. Bước thứ hai, thuật toán này sẽ được phát sinh mã nguồn ngôn ngữ C cho hệ thống nhúng bằng công cụ Matlab Realtime Embedded Coder. Bước cuối cùng, các tác vụ freeRTOS được lập trình dựa trên mã lệnh sinh ra để biên dịch và thực thi thuật toán trên hệ thống nhúng. Thuật toán PID mờ tự động hiệu chỉnh thông số điều khiển một robot hai bánh tự cân bằng được chọn để minh chứng phương pháp được đề nghị.Thuật toán này được chạy trên vi điều khiển nhân ARM Cortex M4 nổi tiếng STM32F407VTG. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán điều khiển nhúng đã hoạt động chính xác, robot vừa cân bằng vừa cho đáp ứng bám góc và vị trí nhanh với độ trễ tối đa 1.5 giây. Giải pháp đề nghị giúp có thể phát triển thuật toán điều khiển nhúng phức tạp với chi phí thấp phù hợp cho hầu hết các nhà phát triển hệ thống nhúng.

 

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...