Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2016) Trang: 36-45
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received date: 12/11/2015

Accepted date: 30/11/2016

 

Recently, demand of implementation stand-alone embedded systems has increased sharply. This article represents a method for building a framework that can implement control algorithms designed on Matlab/Simulink to embedded systems. An inverted pendulum stabilizing controller, running on a STMicroelectronics low-cost STM32F4 Discovery development kit, is used as a demonstration. The control algorithm, after designed and simulated on Matlab/Simulink, is configured to generate the corresponding embedded C code by using Matlab Real-time Embedded Coder. This code is combined with microcontroller peripheral libraries to make a complete Keil C project. In this project, the C language main function is generated automatically by using TLC – Target Language Compiler; however, users must write additional code to complete the whole coding. Experimental results of the demonstrative algorithm show that by using the proposed framework the control algorithm only has 0.001 ms of sample time error. Response quality of the inverted pendulum is as good as simulation results in term of fast response, low overshot and steady error.

Keywords

College of Engineering Technology, Can Tho University

Cited as: Khanh, N.V., 2016. A framework for transferring algorithms designed on matlab/simulink to arm microcontroller embedded systems. Can Tho University Journal of Science. Vol 4: 36-45.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 15-22
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 18-25
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 27-34
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 27-37
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 153-165
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
75 (2019) Trang: I_187-I_192
Tạp chí: Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering)
(2016) Trang: 254-259
Tạp chí: Hội nghị Toàn quốc lần thứ 8 về Cơ điện tử VCM2016, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, từ ngày 25 đến 26/11/2016
4 (2015) Trang: 295-300
Tạp chí: International Journal of Research in Engineering and Technology
(2015) Trang: 70-77
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...