Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 9-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/01/2019
Ngày nhận bài sửa: 16/03/2019

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

A study on chili fruit processing process and new design of chili destemming system

Từ khóa:

Hệ thống tách cuống ớt, quy trình chế biến ớt, tách cuống trái ớt, trái ớt

Keywords:

Chili, chili desteming, chili desteming system, chili processing process

 

ABSTRACT

Chili fruit processing process has been studied in Thanh Binh, Đong Thap and Cho Gao, Tien Giang. A new design of destemming system with the conveyor has been proposed, fabricated, evaluated to enhance destemming productivity and destemmed chili quality, as well as to decrease fruit-slicing errors. The study results showed that the proposed separator works well as the outcome is of 3 fruits per second and cracked-chili rate  at 3 ~ 5%.

TÓM TẮT

Quy trình chế biến trái ớt đã được nghiên cứu và đánh giá thông qua quá trình khảo sát quy trình sản xuất, chế biến ớt xuất khẩu tại Thanh Bình, Đồng Tháp và Chợ Gạo, Tiền Giang. Tách cuống ớt được xác định là khâu chiếm dụng nhiều lao động nhưng lại rất cần thiết. Từ đó, nguyên lý của máy tách cuống trái ớt tươi dạng băng tải được đề xuất, chế tạo và đánh giá sơ bộ bước đầu, để tăng năng suất, chất lượng tách cuống cũng như làm giảm tỉ lệ trái nứt vỡ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy máy tách cuống ớt làm việc theo nguyên lý này giúp nâng cao năng suất đạt 3 trái/giây và chất lượng tách cuống ớt cao, tỉ lệ ớt bị nứt bể thân trái ở mức 3~5%.

Trích dẫn: Huỳnh Quốc Khanh, Nguyễn Văn Cương, Lê Đặng Khánh Linh và Lê Phan Hưng, 2019. Nghiên cứu quy trình chế biến trái ớt và đề xuất nguyên lý hoạt động hệ thống tách cuống trái ớt tươi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2A): 9-16.

Các bài báo khác
A. N. R. Reddy, Deepak Marla, Margarita N. Favorskaya and Suresh Chandra Satapathy (2021) Trang: 147-155
Tạp chí: Intelligent Manufacturing and Energy Sustainability (Book series: Smart Innovation, Systems and Technologies)
Sushabhan ChoudhuryR. GowriBabu Sena PaulDinh-Thuan Do (2021) Trang: 185-194
Tạp chí: In: Intelligent Communication, Control and Devices
(2020) Trang: 126-130
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering ( KSE 2020), Can Tho City, Vietnam, 12-14 November 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...