Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2021) Trang: 642-657
Tạp chí: Journal of aquatic food product technology

The effct of dietary supplementation of Flammulina velutipes concentrated extract (CE) on catfih filet quality under cool preservation was evaluated. The catfih were fed by feed supplementing with 0% to 15% CE during the growth phase. After 30 days, the fih were fileted and stored at 4 ± 0.2°C for 7 days. The results showed that with 10% CE, the fih produced the best growth performance from 605 to 1106 g, corresponding to the lowest disease rate of 1.5%. Ergothioneine in muscle reached the highest value at 20.63 ± 1.35 mg/Kg. During the preservation, ergothioneine, 2,2-Diphenyl- 2-picrylhydrazyl (DPPH) and lipid decreased slightly while free fatty acid (FFA) increased gradually until day 7. Peroxide and thiobarbituric acid reactive substances increased slowly after 7 days to 0.90 and 0.55 mg/Kg MDA, respectively. The b* value and total color variation (∆E) showed the slowest increase of −0.21 ± 0.67 and 46.85 ± 0.97, respectively, while the a* value decreased gradually during storage. pH decreased slightly on day 1, then increased to 6.4 ± 0.2 on day 7. The filet was fimer on day 1, then decreased gradually in all treatments. Therefore, an increasing ergothioneine in catfih muscle leads to higher growth performance with a low disease rate and helps to prevent lipid oxidation, improving color and structural stability

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 110-115
Tải về
(2016) Trang: 33-41
Tạp chí: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất
(2015) Trang: 437-442
Tạp chí: Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015
1 (2013) Trang: 538
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2013) Trang: 232
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 10
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 28
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 35
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 11
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...