Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về

ABSTRACT

Land use changes in the coastal areas have happened due to the physical settings and led to improving financial income of the local farmers. However, due to such land use changes, soil properties as well as socio-economic settings of the study area have been varied as well. Therefore, the research was caried out for evaluating the change of soil properties, and zoning different agro-ecological areas in the Vinh Chau, Long Phu, My Xuyen districts, Soc Trang province. The land use has been strongly changed over time. The area of rice has significantly decreased whereas has meaningly increased the intensive shrimp farming. The main reasons led to the land use change: (i) To be suitable to the physical conditions of soil, water (ii) To be suitable to the land use plan; (iii) To learn from other farmers; and (iv)  To be in the best use of land resources.

Keywords: Land use, soil property, agro-ecological zone, shrimp farming

Title: Evaluating the changes of soil properties  and  land use  at three coastal districts in Soc Trang province

TóM TắT

Cơ cấu sử dụng đất có sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng đồng thời năng cao thu nhập cho người dân vùng ven biển. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi các mô hình canh tác cũng đã tác động làm thay đổi đặc tính đất và thay đổi các mặt kinh tế xã hội. Vì vậy đề tài được thực hiện  nhằm phân vùng sinh thái làm cơ sở đánh giá tình hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả của các mô hình canh tác  của 3 huyện Long Phú, Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất thời gian qua có sự chuyển biến mạnh mẽ. Diện tích đất lúa giảm mạnh mà thay vào đó là mô hình nuôi tôm.. Những nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi kiểu sử dụng đất: (i) Phù hợp với điều kiện tự nhiên (đất, nước) (ii) Phù hợp với quy hoạch; (iii) Thấy người khác làm nên làm theo; và (iv) Tận dụng nguồn tài nguyên đất.

Từ khóa: sử dụng đất đai, đặc tính đất, vùng sinh thái nông nghiệp, hiệu quả kinh tế, Hệ thống canh tác

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...