Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về

ABSTRACT

To build the land unit maps based on the land characteristics of Song Phu village and Tam Binh district. Farming system analysis by using the PRIMER, ECOPATH and RESTORE softwares for identification of farming ecology and socio-economic of land use systems in the study area. Physical land suitability classification in both two levels Phong Phu village and Tam Binh district. Application of  multi-criteria evaluation (MCE) for selection of promising land use types. There are 8 and 94 land mapping units were identified in the Phong Phu village and Tam Binh district, respectively. PRIMER, ECOPATH, and RESTORE softwares can be used for farming system analysis in term of farmers grouping, ecology system of land use systems in the farming and the input/output of land use systems for sustainable development. These provided the basic information for selection of promising land use types that is a basic for land evaluation. However, the results also supported effectively to multi-criteria evaluation of land use types. Promising land use types that met all the requirements of socio-economic and environemtal purposes were identified for different land suitability zones. These results can be a basis for proposing different scenarios in land use planning.

Keyword: Land use planning, land use system, land evaluation, sustainable

Title: Application of information technology to build the procedure of farming system analysis and multi-criteria evaluation for village and district levels as basis for sustainable land use planning

TóM TắT

ứng dụng công nghệ thông tin cũng như khả năng nối kết các công cụ này lại với nhau thành một qui trình chung cho 02 cấp Huyện và cấp Xã để hỗ trợ toàn diện cho công tác qui hoạch sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất đai và xây dựng thành một qui trình mang tính tổng hợp. Qua kết quả nghiên cứu đã xây dựng một quy trình tổng hợp xác định được các yếu tố về thích nghi tự nhiên trên nền tảng các đặc tính đất đai kết hợp với việc phân tích tiềm năng về kinh tế xã hội của các kiểu sử dụng đất đai, phân tích hệ thông canh tác từ đó đưa ra được các kiểu sử dụng đất đai có triển vọng đáp ứng được các mục tiêu và được phân tích các yếu tố giới hạn cũng như mục tiêu phát triển theo các ràng buộc để thấy được khả năng của các kiểu sử dụng đất đai khác nhau. Có 8 đơn vị đất đai ở xã Phong Phú và 94 đơn vị đất đai ở huyện Tam Bình được xác định cho đánh giá đất đai tự nhiên. Đề tài ứng dụng có thể giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có thể đưa ra những đính hướng sử dụng đất đai dài hạn, phù hợp với đặc thù của từng vùng. Giúp cho các nhà quy hoạch sử dụng đất đai đưa ra các phương án và giải pháp đáp ứng với mục tiêu đề ra trong tương lai một cách phù hợp.

Từ khóa: quy hoạch sử dụng đất đai, hệ thống sử dụng đất đai, đánh giá đất đai, bền vững

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...