Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 63-72
Tải về

Abstract

The effective land uses have disseminated widely in the world and, therefore, land evaluation plays a very important role for this issue. The objectives of study were to apply ALES software linked with GIS for physical land evaluation and multi-criteria evaluation were done for proposed land use types in term of food security; increasing of benefit;  social effect and sustainable environment. From that, land use types can be recommended effectively. Results of land suitability evaluation in Cang Long district showed that thirty two land mapping units were identified by overlapping of land characteristic maps. eight promising land use types were selected for land and divided into three physical suitability zones. In combination between physical land evaluation and multi-criteria evaluation, three land use types such as double rice+ upland crops (LUT3), fruit trees (LUT7), and Cyperus (LUT8) were proposed

Keywords: Land evaluation, multi-criteria evaluation, ALES software, suitability zones

Title: Application of GIS for land evaluation and multiple-criteria suitability evaluation at the Cang Long district, Tra Vinh province

Tóm tắt

Sử dụng đất đai hiệu quả đã được phổ biến rộng rãi trên thế giới nên việc đánh giá đất đai đóng vai trò rất quan trọng. Mục tiêu của đề tài là áp dụng phần mềm ALES kết nối với GIS để đánh giá thích nghi đất đai tự nhiên và đánh giá đa tiêu chí được thực hiện cho các kiểu sử dụng đất đai được đề xuất trên cơ sở các tiêu chí về an ninh lương thực, gia tăng lợi nhuận, hiệu quả xã hội và môi trường bền vững, sự kết nối giúp đánh giá được hiệu quả các phương án trên cơ sở định tính và định lượng. Từ đó đề xuất ra các kiểu sử dụng đất đai hiệu quả nhất. Kết quả đánh giá cho thấy có 32 đơn vị bản đồ đất đai được xác lập, 08 kiểu sử dụng đất đai được chọn lựa và chia ra làm 3 vùng thích nghi tự nhiên với các kiểu sử dụng đất đai được đề xuất cho mỗi vùng. Kết hợp giữa đánh giá đất đai tự nhiên và đánh giá đa tiêu chí đã đề xuất ra 3 kiểu sử dụng có hiệu quả các mặt đó là: hai lúa + màu (LUT3), Câu ăn trái (LUT7) và lát (LUT8) 

Từ khóa: Đánh giá đất đai, đánh giá đa mục tiêu, phần mềm ALES, vùng thích nghi

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 109-116
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 114-124
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 173-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 51-60
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 59-68
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 62-74
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 67-76
Tải về
In: Trần Thục (2015) Trang: 186-223
Tạp chí: Viet Nam Special Report on Managing the Risk of Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation
(2008) Trang:
Tạp chí: Fish ponds in farming System
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...