Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 17-26
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Educational resources: Introducing the approach and effective way of exploiting

Từ khóa:

Công nghệ thông tin, khai thác, tài nguyên giáo dục, dạy học, nghiên cứu khoa học

Keywords:

Information technology, exploitation, educational resources, teaching, scientific research

abstract

Nowadays, the society has continuously changed and developed along with the powerful development of information technology, and lecturers are required not to stop learning and innovating in order to positively catch up with to the new situations. The exploitation and use towards educational resources in teaching and conducting scientific research of the lecturers have still been limited and have not reached the effectiveness as expected. In this article, the author is not only introduce the educational resources but also orients the lecturers to exploit those resources effectively for improving the quality of teaching and researching in higher education. 

TóM TắT

Xã hội không ngừng phát triển cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, người giảng viên (GV) ngày nay cần không ngừng học tập và đổi mới để chủ động thích nghi với sự biến đổi của thời đại. Việc khai thác và sử dụng các tài nguyên giáo dục trong dạy học và nghiên cứu khoa học của GV vẫn còn hạn chế và chưa đạt hiệu quả như mong đợi. ở bài báo này, tác giả không đơn thuần giới thiệu các tài nguyên giáo dục mà còn định hướng cho GV khai thác nguồn tài nguyên này nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 105-110
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 123-130
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-85
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
517 (2022) Trang: 33-42
Tạp chí: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B
18 (2021) Trang: 2221-2235
Tạp chí: Tap chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
15 (2021) Trang: xxx
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
12(90) (2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
14(3) (2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
T. 110, S. 11 (2015) (2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...