Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 123-130
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về

abstract

The Dalat reactor is a pool-type research reactor, which uses water as the coolant and the moderator. The present working configuration of the reactor core includes 104 fuel elements: 98 fuel HEU (Highly enriched uranium) with the enrichment of 235U of 36% and 6 fuel LEU (Low-enriched uranium) with the enrichment of 235U of 19,75%. The neutron flux charateristics of the Dalat reactor such as energy spectra, absolute neutron flux and neutron flux distribution along an irradiation channel were caculated by usingMonte CarloCode MCNP4C2. The reactor core configuration was modeled following the real one realistically. All computations were done on a personal computer with the running time about 7 days for every case.

Keywords: Working configuration, neutron flux, Dalat Reactor, MCNP4C2 Code

Title: Calculation of neutron flux characteristics of Da Lat reactor working with the new fuel elements using code MCNP4C2

TóM TắT

Lò hạt nhân Đà Lạt là loại lò phản ứng nghiên cứu làm việc bằng neutron nhiệt dùng nước làm chất làm chậm và tải nhiệt. Cấu hình vùng hoạt hiện tại bao gồm 104 thanh nhiên liệu trong đó 98 bó HEU với độ giàu 235U là 36% và 6 bó LEU với độ giàu 235U là 19,75%. Các thuộc tính thông lượng neutron trong lò Đà Lạt như phổ năng lượng, thông lượng neutron và phân bố thông lượng neutron dọc kênh chiếu xạ được tính toán mô phỏng với chương trình Monte Carlo MCNP4C2. Cấu hình vùng hoạt của lò trong mô phỏng là tương tự như cấu hình thực. Các kết quả tính toán được thực hiện trên máy tính cá nhân với thời gian khoảng 7 ngày.

Từ khóa: Cấu hình hoạt động, thông lượng neutron, Lò hạt nhân Đà Lạt, chương trình  MCNP4C2

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 105-110
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-26
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-85
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
517 (2022) Trang: 33-42
Tạp chí: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B
18 (2021) Trang: 2221-2235
Tạp chí: Tap chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
15 (2021) Trang: xxx
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
12(90) (2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
14(3) (2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
T. 110, S. 11 (2015) (2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...