Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 105-110
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Research on the application of thermoluminescence phenomenon in  determining irradiated products in Vietnam

Từ khóa:

Nhiệt huỳnh quang, phóng xạ, sản phẩm chiếu xạ, liều chiếu

Keywords:

Thermoluminescence, irradiation, product samples, radiation dose

abstract

Studying thermoluminescence (TL) phenomenon suggests the potential applications of this phenomenon in the radiation field, especially in identifying irradiated product samples in Vietnam. Determining the right radiation dose will help to check the safety of irradiated products   in the market and to ensure the health of the consumers. This paper demonstrates the foundation of the irradiated product detection using thermoluminescence equipment in order to give more sufficient assessment on the application of this phenomenon in practice.

TóM TắT

Nghiên cứu hiện tượng nhiệt huỳnh quang cho thấy tiềm năng ứng dụng hiện tượng này trong lĩnh vực phóng xạ và đặc biệt là trong việc xác định mẫu chiếu xạ ở Việt Nam. Xác định đúng liều chiếu sẽ kiểm chứng được tính an toàn của sản phẩm chiếu xạ trên thị trường và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bài viết này nêu ra cơ sở của việc xác định mẫu chiếu xạ trên thiết bị nhiệt huỳnh quang nhằm đánh giá đầy đủ hơn về khả năng ứng dụng của hiện tượng nhiệt huỳnh quang trên thực tế.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 123-130
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-26
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 79-85
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
517 (2022) Trang: 33-42
Tạp chí: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B
18 (2021) Trang: 2221-2235
Tạp chí: Tap chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
15 (2021) Trang: xxx
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
12(90) (2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
14(3) (2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
T. 110, S. 11 (2015) (2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...