Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 47 (2016) Trang: 79-85
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/06/2016

Ngày chấp nhận: 22/12/2016

 

Title:

Studies on thermoluminescence spectra by using R software

Từ khóa:

Nhiệt huỳnh quang, thông số động học, độ sâu bẫy, bậc động học, hệ số tần số

Keywords:

Thermoluminescence, kinetic parameters, trap depth, order of kinetic, frequency factor

 

ABSTRACT

Thermoluminescence (TL) spectra are complex curves that do not adhere the normal distribution but follow the first-, second-, general- order kinetics equations and require a software to analyze. This article presents a method of using R software to fit the empirical and the theoretical curves of the thermoluminescence glow peak types. Thank to this method, characteristic parameters of the trap are also defined such as number of peak, trap depth (E), the order of kinetic(b), the frequency factor (s). The samples spending shorter period of storage time (360h) have smaller kinetic parameter values than the samples spending longer period of storage (720h). Thereby, we can find out the characteristics of the samples which can be applied in the detection of irradiated food, age determination of antiques.

TÓM TẮT

Phổ nhiệt huỳnh quang là một đường cong phức tạp không theo các phân bố thông thường mà tuân theo phương trình động học bậc nhất, bậc hai hoặc bậc tổng quát đòi hỏi một phần mềm để phân tích. Bài báo trình bày phương pháp sử dụng phần mềm R để làm khớp số liệu đường cong thực nghiệm so với đường cong lý thuyết của dạng phổ nhiệt huỳnh quang. Từ phương pháp này, các thông số đặc trưng của bẫy cũng được xác định như số đỉnh, độ sâu bẫy (E), bậc động học (b), hệ số tần số (s). Những mẫu có thời gian bảo quản ngắn (360 h) các thông số động học lớn hơn những mẫu có thời gian bảo quản dài hơn (720h). Qua đó, chúng tôi có thể tìm ra các tính chất đặc trưng của mẫu ứng dụng trong việcdò thực phẩm chiếu xạ, xác định tuổi cho cổ vật.

Trích dẫn: Nguyễn Duy Sang, 2016. Nghiên cứu phổ nhiệt huỳnh quang bằng phần mềm R. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 47a: 79-85.

Các bài báo khác
Số 29 (2013) Trang: 105-110
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 123-130
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-26
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 33-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tải về
517 (2022) Trang: 33-42
Tạp chí: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B
18 (2021) Trang: 2221-2235
Tạp chí: Tap chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm TPHCM
15 (2021) Trang: xxx
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Journal of Taibah University for Science
12(90) (2016) Trang: 31-38
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
14(3) (2017) Trang: 140-148
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Sư phạm TP. HCM
T. 110, S. 11 (2015) (2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...