Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 35-39
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 10 Jun 2017
Revised 06 Sep 2017

Accepted 30 Mar 2018

 

The citrus pock caterpillar (CPC), Prays endocarpa, is an important insect pest of “Nam roi” pomelo in the Mekong Delta of Vietnam. In order to establish an efficient timing for a sustainable management program of CPC, monitoring the population dynamics and ratios of infected pomelo fruits at Binh Tan district, Vinh Long province had been conducted by use of sex pheromone traps and field investigation. The CPC adult flight and CPC larval infestation on pomelo fruits presented through out the year. However, high numbers of CPC captured males and ratios of larval infected fruits were observed in the dry season (from November to May) indicating the generation overlapping and negative effect of rainfall on the CPC population. Closely (tight) positive correlation between numbers of captured CPC males by pheromone traps and ratios of larval infected fruits with the correlation coefficient r of 0.77 (P = 0.00000364, one tailed probability or 0.00000727, two tailed probability); df = 23) and the regression equation of y = 0.3283x + 7.1766 revealed that numbers of males captured by sex pheromone traps can be used for estimation of the action threshold for CPC.

Keywords

Correlation coefficient, monitoring, Prays endocarpa, sex pheromone, (Z)-7-tetradecenal

Cited as: Vang, L.V., Son, P.K. and Khanh, C.N.Q., 2018. Monitoring population dynamics of the citrus pock caterpillar (Prays endocarpa) by sex pheromone traps in the Mekong Delta of Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 54(2): 35-39.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 104-110
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 76-82
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 77-83
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 77-84
Tải về
1 (2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
76 (2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
7 (2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
37 (2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...