Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 77-84
Tải về

Abstract

A Gas chromatography (GC)-Electroantennogram detector (EAD) analysis of the C. litchiella pheromone extract resulted in two EAG-active components, denoted component I and II, with the EAG-intensities and retention times (Rt) as follows: 43 ?V at Rt 15.60 min and 264 ?V at Rt 16.14 min, respectively.  In GC-EAD analyses of the authentic samples of C16 straight chain compounds, (10Z)-10-hexadecen-1-ol and (7Z,11Z)-7,11-hexadecadienyl acetate eluted at the same retention time, 15.60 min, with the pheromone component I.  However, the EAG-response of (7Z,11Z)-7,11-hexadecadienyl acetate (288 ?V) was much stronger than that of (10Z)-10-hexadecen-1-ol (183 ?V).  Generally, among analyzed compounds, male antenna most strongly responded to acetates. Meanwhile, alcohols and aldehydes showed weak or no EAG-activities.

Keywords: Conopomorpha litchiella, ElectroAntennogram, GC-EAD, EAG-active component, type I pheromone, pheromone component

Title: Electrophysiological responses of Conopomorpha litchiella Bradley (Lepidoptera: Gracillariidae) to the pheromone extract and related synthetic compounds

Tóm TắT

Phân tích Gas Chromatography (GC)-Electroantennogram detector (EAD) cho kết quả râu đầu bướm đực Conopomorpha litchiella đáp ứng với hai thành phần pheromone (ký hiệu là thành phần I và II) trong mẫu ly trích với cường độ đáp ứng và thời gian lưu lần lượt như sau: 43 ?V ở Rt 15.60 phút và 264 ?V ở 16.14 phút.  Trong phân tích GC-EAD của những hợp chất 16 carbon mạch thẳng tổng hợp, (10Z)-10-hexadecen-1-ol và (7E,11E)-7,11-hexadecadienyl acetate có cùng thời gian lưu với thành phần pheromone I ở 15.60 phút.  Tuy nhiên, đáp ứng EAG của (7Z,11Z)-7,11-hexadecadienyl acetate (288 ?V) là mạnh hơn rất nhiều so với (10Z)-10-hexadecen-1-ol (183 ?V).  Một cách tổng quát, giữa những hợp chất được phân tích, râu đầu bướm đực đáp ứng EAG mạnh với acetate (-CO2CH3), trong khi đáp ứng yếu hoặc không đáp ứng với rượu (-OH) và aldehyde (-CHO).

Từ khóa: Conpomorpha litchiella, Electroantennogram, GC-EAD, thành phần hoạt động EAG, pheromone kiểu I, thành phần pheromone

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 104-110
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 35-39
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 76-82
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 77-83
Tải về
1 (2012) Trang: 174
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 168
Tác giả: Lê Văn Vàng
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
76 (2012) Trang: 2153
Tạp chí: Bio Bio Bio
7 (2011) Trang: 728
Tạp chí: Côn trùng học
37 (2010) Trang: 134
Tạp chí: J Chem Ecol
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...