Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 1-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Study on the ecological sustainability of farming models in Vung Liem District, Vinh Long Province

Từ khóa:

Bền vững sinh thái, Mô hình canh tác, Lúa, Lúa-Cá, Lúa-Màu, Vườn-Chuồng, Vườn-Ao-Chuồng-Ruộng

Keywords:

Ecological sustainability, Farming model, Rice, Rice-Fish, Rice-Upland crop, Garden-Livestock, Garden-Fish-Livestock-Rice

ABSTRACT

The study aims at the ecological sustainability of the farming models as Intensive Rice cultivation (L), Rice-Fish (LC), Rice-Upland crop (LM), Garden-Livestock (VC), and Garden-Fish-Livestock-Rice (VACR). Direct interview method was applied to each production group in each farming model, and the results were used as input parameters for ECOPATH v.3.1 software. In rice cultivation, use of sowing rice seed amount was high, but phosphorus and potassium fertilizers were applied reasonably. The orchards were not high in the intensive investment for cultivation and gave low yields. The upland crops were cultivated commonly in small scales with high rates of nitrogen fertilizer application. The productions of livestock and fish in farming models were mainly by extensive farming, with no good investments of stocks and feeds. The LC farming model was assessed as sustainable to the ecological indicators, such as Actual efficiency, Nutrient recycling index, Ecotrophic efficiency of soil, and Nitrogen balance; and the VACR model was sustainable in Biodiversity, Actual efficiency, P/B ratio and Harvest index. To increase the ecological sustainability, the models of LC and VACR should be considered in the development of farming systems.

TóM TắT

Nghiên cứu ?Khảo sát tính bền vững sinh thái của các mô hình canh tác tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long? có mục đích khảo sát tính bền vững sinh thái của các mô hình canh tác như chuyên canh Lúa (L), Lúa-Cá (LC), Lúa-Màu (LM), Vườn-Chuồng (VC) và Vườn-Ao-Chuồng-Ruộng (VACR). Phương pháp phỏng vấn trực tiếp được áp dụng cho mỗi nhóm sản xuất trong từng mô hình canh tác, kết quả được sử dụng làm ca?c thông sô? đầu vào cho phần mềm  ECOPATH v.3.1. Trong canh tác lúa, lượng lúa giống gieo sạ cao hơn khuyến cáo; sử dụng phân lân và kali khá hơ?p ly? so vơ?i khuyê?n ca?o. Các vườn cây ăn trái chưa được đầu tư thâm canh, cho năng suất thấp. Cây màu được canh tác phổ biến ở mức độ nhỏ, áp dụng phân đạm cao. Chăn nuôi gia súc và nuôi cá trong các mô hình canh ta?c chủ yếu ở dạng quảng canh, chưa co? sư? đâ?u tư cao về con giống, thức ăn. Mô hi?nh LC đạt yêu cầu về các chỉ số Hiê?u suâ?t thư?c tê?, Chi? sô? quay vo?ng dinh dươ?ng, Hiê?u suâ?t sư? du?ng dinh dươ?ng cu?a đâ?t và Cân bằng đạm; mô hi?nh VACR với các chi? sô? Đa da?ng sinh ho?c, Hiê?u suâ?t thư?c tê?, Tỷ lệ P/B và Chi? sô? thu hoa?ch. Để tăng ti?nh bê?n vư?ng sinh tha?i, mô hi?nh LC và VACR cần được chú ý phát triển trong hệ thống canh tác.

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 106-116
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 39-50
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 51-63
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 55-64
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 64-75
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...