Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 55-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/08/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

Analysis of the difficulties and concerns of farmers in carrying out the farming models at Hong Dan and Phuoc Long Districts, Bac Lieu Province

Từ khóa:

Mô hình canh tác, Phân tích nhân tố

Keywords:

Farming model, factor analysis

ABSTRACT

The study was conducted to analyze the difficulties and concerns of farmers in 5 farming models, such as Rice monoculture, Aquaculture, Rice-aquaculture, Rice-upland crop, and Rice-Upland crop-Aquaculture. Results showed that rice was the common crop in farming models and farmers had farming experiences. The diversification of crops, aquaculture tended to help farmers achieving higher profits. The difficulties of farmers in farming models were focused on Market issues, Farming environment and Management of production. In farming models with rice cultivation, the Money saving on farm was predicted by Farming season, Extension training, Water source for farming, Water quality for farming, and Health of household. In Aquaculture model, the Money saving on farm was predicted by Extension training and Water quality for farming. The factor analysis identified three factors for farmer concerns, which were Household safety, Farming technique improvement, and Stock and Water requirement.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện để phân tích các khó khăn và quan tâm của nông dân trong 5 mô hình  mô hình canh tác là Lúa (L), Thủy sản (TS), Lúa-Thủy sản (L-TS), Lúa-Màu (L-M) và Lúa-Màu-Thủy sản (L-M-TS). Kết quả nghiên cứu cho thấy, lúa là cây trồng phổ biến trong các mô hình canh tác và nông dân thực hiện mô hình có kinh nghiệm canh tác. Việc đa dạng hóa cây trồng, thủy sản có chiều hướng giúp nông hộ đạt lợi nhuận cao. Các khó khăn của nông dân trong các mô hình canh tác tập trung vào những vấn đề Thị trường, Môi trường canh tác và Quản lý sản lượng. Trong các mô hình canh tác có lúa, sự Tích lũy tiền của nông hộ được dự đoán bởi Thời vụ canh tác, Tập huấn khuyến nông, Nguồn nước canh tác, Chất lượng nước canh tác và Sức khỏe nông hộ. Trong mô hình chuyên canh thủy sản, sự Tích lũy tiền của nông hộ được dự đoán bởi Tập huấn khuyến nông và Chất lượng nước canh tác. Phân tích nhân tố xác định 3 nhân tố được nông dân quan tâm là An toàn nông hộ, Cải tiến kỹ thuật canh tác, Yêu cầu giống và nước.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-11
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 106-116
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 39-50
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 51-63
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 64-75
Tải về
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...