Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/04/2020

Ngày nhận bài sửa: 11/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Restoration of Nang Nhen fragrant traditional rice in Bay Nui, An Giang province

Từ khóa:

Lúa thơm, Nàng Nhen, SDS-PAGE

Keywords:

Aromatic rice, Nang Nhen, SDS-PAGE

ABSTRACT

Nang Nhen rice, a traditional specialty variety of the Bay Nui mountains area of An Giang Province, is being degenerated. The restoration of Nang Nhen rice is carried out in order to retain good quality characteristics as well as productivity of this variety. By applying the SDS-PAGE technique and 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) content, the three Nang Nhen lines having good quality characteristics as well as yield have been restored. The selected lines have short duration and good eating qualities, high protein content; low amylose and high yield potential. The aromatic characteristic of these lines was analyzed by using KOH (1.7%) method and the 2-acetyl-1-pyrroline content was analyzed by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). Three lines NN12-2, NN13-5 and NN13-6 have short growth duration (112-119 days), high protein content (10.6%), and low amylose (14.72%), medium grain rice (6.3 mm), with good tolerance to pest and disease and stable fragrance.

TÓM TẮT

Giống lúa Nàng Nhen, một giống đặc sản truyền thống của vùng Bảy núi Tỉnh An Giang đang thoái hóa, công tác phục tráng giống lúa Nàng Nhen được thực hiện nhằm duy trì các đặc tính tốt về chất lượng cũng như có năng suất của giống lúa này. Bằng phương pháp điện di SDS-PAGE và khảo sát hàm lượng 2-acetyl-1- pyrroline (2AP), ba dòng lúa Nàng Nhen được phục tráng có các đặc tính tốt về chất lượng cũng như có năng suất cao. Các dòng tuyển chọn có thời gian sinh trưởng ngắn và phẩm chất tốt, hàm lượng protein cao, amylose thấp, có tiềm năng năng suất cao, tính thơm của các dòng này được phân tích bằng phương pháp KOH 1,7% và hàm lượng 2AP của hạt gạo Nàng Nhen. Ba dòng NN12-2, dòng NN13-5 và dòng NN13-6 có thời gian sinh trưởng ngắn (112-119 ngày), hàm lượng protein cao (10,6%), amylose thấp (14,72%), hạt gạo trung bình (6,3 mm), có biểu hiện chống chịu sâu bệnh khá và có mùi thơm ổn định.

Trích dẫn: Lê Việt Dũng, Nguyễn Phước Đằng và Võ Công Thành, 2020. Phục tráng giống lúa đặc sản Nàng Nhen thơm vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 79-88.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 172-181
Tải về
GS.TS Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 304-331
Tạp chí: TOÀN CẢNH NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...