Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 172-181
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/08/2020

Ngày nhận bài sửa: 08/10/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Cultivation procedure of restored fragrant rice of Nang Nhen variety for Bay Nui region of An Giang province

Từ khóa:

Lúa thơm, Nàng Nhen, quy trình canh tác

Keywords:

Cultivation procedure,  fragrant rice, Nang Nhen

ABSTRACT

Bay Nui area of An Giang province has many delicious native rice varieties that have been preserved and inherited, notably the Nang Nhen rice variety, a traditional aromatic rice variety that has been associated for hundreds of years with the local Khmer people in Bay Nui region. Nang Nhen aromatic rice is not only a famous specialty rice because of its good rice quality and pleasant aroma, but it is only suitable for production in the field of Bay Nui region of Tri Ton and Tinh Bien districts. However, the Nang Nhen variety in the production is degenerating, the restoration of the Nang Nhen rice is carried out to maintain the good quality and yield characteristics of this variety. Three promising strains were selected with short growth duration and good quality, low amylose, with high yielding. In addition to traditional cultivation techniques, researching the planting season and applying supplemented with microbiological organic fertilizers achieves 5.51 tons/ha compared to traditional methods only have 4.59 tons / ha. Caring, harvesting and preserving fragrant Nang Nhen rice varieties in the right process is not only to keep the yield stable but also to maintain the characteristic aroma of the rice for a long time.

TÓM TẮT

Vùng Bảy Núi tỉnh An Giang có nhiều giống lúa bản địa ngon cơm đã được lưu giữ và truyền thừa, tiêu biểu phải kể đến là lúa Nàng Nhen là giống lúa mùa thơm cổ truyền gắn liền từ hàng trăm nay với người dân Khmer. Giống lúa Nàng Nhen thơm không chỉ là giống lúa đặc sản nổi tiếng bởi phẩm chất gạo ngon và hương thơm đặc trưng dễ chịu mà giống lúa này chỉ thích hợp sản xuất với đất ruộng vùng Bảy Núi, thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Tuy nhiên, giống Nàng Nhen trong sản xuất đang thoái hóa, công tác phục tráng giống lúa Nàng Nhen được thực hiện nhằm duy trì các đặc tính tốt về chất lượng cũng như có năng suất của giống lúa này. Ba dòng ưu tú đã được tuyển chọn có thời gian sinh trưởng ngắn, phẩm chất tốt, hàm lượng amylose thấp, có tiềm năng năng suất. Bên cạnh các kỹ thuật canh tác truyền thống, việc nghiên cứu thời vụ gieo cấy và ứng dụng kỹ thuật canh tác có bổ sung phân hữu cơ vi sinh giúp gia tăng năng suất đạt 5,51 tấn/ha so với cách canh tác truyền thống chỉ đạt 4,59 tấn/ha. Chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đối với giống lúa Nàng Nhen thơm đúng quy trình không những giúp giữ năng suất ổn định mà còn để duy trì mùi thơm đặc trưng của hạt gạo được lâu dài.

Trích dẫn: Lê Việt Dũng, Nguyễn Phước Đằng và Võ Công Thành, 2020. Quy trình canh tác giống lúa nàng nhen thơm phục tráng cho vùng Bảy Núi,  tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 172-181.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 79-85
Tải về
GS.TS Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 304-331
Tạp chí: TOÀN CẢNH NGUỒN NHÂN LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...